Magatartási és Etikai Kódex

Az MHtE tisztségviselői, tagjai és az MHtE nevében eljáró megbízottak (vizsgáztatók, auditorok, tanúsítók,  szakértők) legyenek tudatában munkájuk során annak, hogy tevékenységük emberek, vállalkozások sorsára és ezen keresztül a magyar hegesztési, vizsgálói kultúrára is kihat. Ezért feladatának felelősséggel csak akkor tehet eleget, ha munkájában a magas szintű szaktudás követendő erkölcsi magatartással párosul.

Az MHtE azt a magatartást, cselekvést tekinti etikusnak, amellyel a jogszabályok, szabályzatok, eljárásrendek általános normáinak betartásán túl, a társadalom kisebb közösség és az egyén közérzete javul.

Mindenki, aki az MHtE nevében vagy annak megbízásából jár el, legyen tudatában a tudomány, és technika emberiségre gyakorolt hatásával, ennek jelentőségével, valamint szakterületén a társadalom iránti felelősségével. Magatartásában, munkájában és megnyilvánulásaiban őrizze a nemzeti érdekeket és értékeket.

Az MHtE tisztségviselői, tagjai és az MHtE nevében eljáró megbízottak a szakmai körökön túlmutató nyilvánosság számára adott információkban legyen szabatos, közérthető.

 

Általános normák:

  1. §

Az MHtE tisztségviselője, tagja és az MHtE nevében eljáró vizsgáztató, auditor – továbbiakban megbízott – az emberek biztonságát, egészségét, a természeti környezet és az emberek javainak védelmét tekintse legfontosabb feladatának.

  1. §

Az MHtE  megbízott munkáját a kialakult együttélési és erkölcsi normák szerint végezze.

a)  Különösen tisztelje a munkája során vele kapcsolatba kerülő hivatásgyakorlási és személyiségi jogokat.

b)  Kollégáival legyen lojális, együttműködésre kész.

c)  Az MHtE  megbízott nem ronthatja az Egyesülés, hitelét, nem sértheti  kollégáinak becsületét, nem rombolhatja jó hírüket rosszindulatú, vagy hamis állításokkal, alaptanul nem bírálhatja kollégái munkáját.

  1. §

Az MHtE megbízott:

a)   Őrizze meg a döntéseihez szükséges legteljesebb függetlenségét.

b)   Ténymegállapításai, elemzései és értékelései során legyen elfogulatlan.

c)   Döntéseiben legyen következetes.

d)   Ismerje el saját tévedését és tartózkodjék attól, hogy a tények félremagyarázásával vagy torzításával megkísérelje hibás döntésének igazolását.

e)   Erkölcsi elkötelezettsége tudatában bizalmasan kezelje a tudomására jutott, vele kapcsolatba kerülő személyek vagy szervezetek érdekeit sértő, nem nyilvános információkat.

 

Szakmai normák:

  1. §

Az MHtE megbízott:

a)  Szakmai tudását és ismereteit a lehető legmagasabb szinten tartja, hogy az érvénye előírásoknak megfelelve minél magasabb színvonalú tevékenységet folytathasson.

b)  Csak olyan feladatokra fogadjon el megbízást, amelynek teljes megoldására képes.

c)  Érezzen felelősséget feladatainak megszervezéséért és minél igényesebb végrehajtásáért.

d)  Feladatai megoldásánál megtesz minden szükséges intézkedést, hogy az esetleg felmerülő nehézségeket áthidalja, a személyek épségét, és a szakmai értékek megtartását biztosítsa.

  1. §

Az MHtE megbízott:

a)  Amennyiben szakmai ismeretének átadása nem sérti saját érdekeit, igyekezzen tudását, tapasztalatait, - kollégái megkeresése esetén – azok rendelkezésére bocsátani.

b)  Többletmunkaként főként az MHtE tevékenységében vesz részt, amellyel hozzájárul az Egyesülés állandó fejlődéséhez és saját továbbképzésükhöz.

c)  Csak olyan címeket használ, amelyekre jogosult, csak olyan kérdésekben dönt, amire megbízása kiterjed.

 

Egyéb normák:

  1. §

Az MHtE  megbízott:

a)  Tevékenységéért a ráfordított teljesítménnyel, és a vállalt felelősséggel arányos díjazásra tart igényt.

b)  Nem fogad el semmilyen, a megbízási szerződésen túlmutató sem dologi, sem pénzbeli javadalmazást.

c)  Ha tudomására jut az Etikai szabályzatot sértő cselekmény kezdeményezőleg lép fel annak mihamarabbi megszüntetésében.