Contact

Hungarian Association of Welding Technology and Material Testing
Ungarische Vereinigung für Schweisstechnik und Materialprüfung
Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés


Address:

Mogyoródi út 32.
1149 Budapest
Hungary

 

Tel.: (06-1) 769-0056
Fax: (06-1) 769-2027

 

e-mail: mhte@mhte.hu