Figyelem! Közlemény

2020.04.14 14:23

MHtE közleménye

A COVID-19 vírus által előidézett veszélyhelyzetre, mindaddig míg a magyar kormány nem oldja fel a veszélyhelyzettel kapcsolatos különleges intézkedéseket, ami az emberek egészségvédelmét  érinti a következő:

Az MHtE  dolgozói  a szükséges egészségvédelmi intézkedések maximális betartása mellett folytatják munkájukat.

A szolgáltatások teljesítése során most azonban különleges - a meglevő gyakorlattól eltérő - szabályokat kell betartani és betartatni.

Az egyes szolgáltatások során figyelembe vettük a vonatkozó nemzetközi vagy nemzeti szabályokat, vagy ajánlásokat is. Mindenfajta rendezvényszervezést, akadémiai oktatást, külföldi vagy belföldi projekttalálkozót, szövetségi EWF/IIW rendezvényeken való személyes részvételt, töröltünk rendezvénynaptárunkból és oktatási terveink közül.

Az egyes területek belső szabályozásainál  "hiperhivatkozásokat " alkalmaztunk a nemzeti, nemzetközi ajánlásokra vagy jogszabályokra (ott ahol van) vonatkozóan.

Jelen tájékoztatót rendszeresen frissítjük.

 

1. Üzemtanúsítások terén

a) MSZ EN ISO 3834

Az MHtE távértékelési irányelvet dolgozott ki olyan esetekre, amikor a tanúsított vállalat helyszíni értékelése az értékelők biztonságát, egészségét veszélyeztetheti, vagy a helyszíni értékelés egyéb nyomós indok miatt nem hajtható végre.

Az MHtE távértékelési irányelve a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) és az IIW/EWF International Authorization Board (IAB) vonatkozó irányelveit és szabályozásait figyelembe véve készült.

A számítógéppel támogatott távértékelés lehetőséget nyújt arra, hogy kellő rugalmasságot biztosítva, nem-előíró jelleggel az ipari-, gazdasági igényekhez igazodva, az MHtE és a tanúsított szerveztek számára a hagyományos/konvencionális értékelési folyamatot helyettesítő vagy kiegészítő módszert szolgáltasson.

Továbbá lehetővé teszi olyan helyszínek értékelését, ahol az értékelő biztonsági követelmények vagy rendkívüli körülmények miatt nem tud fizikailag részt venni.

A távoli értékelés módszerét az MHtE használhatja önkéntes alapon, kölcsönös megállapodással, vagy kezdeményezheti megfigyelések, vizsgálatok, ellenőrzések stb. céljából is.

Az értékelés terjedelmének, tervezésének, értékelési folyamatának és dokumentációjának az MSZ EN ISO 3834 szabványsorozat alkalmazott szabványának kell megfelelnie.

A távértékelés módszere felügyeleti vagy megújító értékelések során alkalmazható.

A távértékelés menete:

Az „MHtE OP13”, illetve a „MEU 21” eljárási utasításokban előírt dokumentumokat az MHtE az értékelés előtt az értékelt vállalat rendelkezésére bocsájtja.

Az értékelés kockázatainak felmérése céljából a tanúsított vállalatnak külön jeleznie kell, ha rendszerében jelentős változás állt be a korábbi felügyelethez képest. Jelentős változásnak számítanak a személyügyi változások, változás a gyártott termékféleségekben, a gyártó telephelyét vagy székhelyét érintő változások, új hegesztési technológiák bevezetése vagy egyéb változás a vállalat minőségirányítási rendszerében.

A távértékelés során az „MHtE OP13” vagy az „EU 21” szerint kell eljárni, az abban előírt dokumentációs követelményeket be kell tartani.

Az audit bizonyítékokat az értékelő kérése alapján az értékelt vállalat elektronikus formában rendelkezésre bocsájtja.

Audit bizonyítéknak elfogadottak:

 • a fényképek (olyan felbontással, ami a szükséges információk kiolvasására alkalmassá teszi a képet),
 • a scannelt dokumentumok,
 • digitális dokumentumok (teljes vagy bizonyítható részletek).

A nem-megfelelőségek kezelésében ugyanazokat a folyamatokat kell követni, mint amelyeket a helyszíni értékeléseknél alkalmaznak.

Az értékelést követően az értékelő az „MHtE OP13” vagy az „EU 21” eljárási utasításban előírt dokumentumokat és az audit bizonyítékokat digitális formátumban adja át tanúsítási folyamat céljából.

Azon dokumentumokon, ahol az értékelt fél aláírása elvárt, az értékelt fél aláírva és scannelve küldi el az értékelőnek. A jelenléti ív helyett a web-alapú kommunikációs eszközön látható résztvevőkről készített pillanatfelvétel is elfogadott.

A távértékelés feltételei:

Az Értékelő az értékelést megelőző lehetőleg legalább 5 nappal egyezteti az értékelt vállalattal a távértékelés menetét, az alkalmazott web-alapú kommunikációs eszközt (pl.: Skype, Teams, Hangouts, stb.) és az értékelés kereteit.

Az értékelt vállalat és az Értékelő is rendelkezik legalább hang hozzáféréssel a felek által meghatározott kommunikációs eszközhöz.

Távértékelésnél biztosítani kell az alábbiakat:

 • A távértékelést csendes környezetben kell lebonyolítani: amikor csak lehetséges, meg kell könnyíteni az interferencia és a háttérzaj elkerülését.
 • A távértékelés megkönnyítése érdekében az értékelési terveket és folyamatokat kell követni.
 • Mindkét félnek minden tőle telhetőt meg kell tennie annak megerősítésére, hogy az értékelés során minden világos, érthető és követhető legyen.
 • Mindkét félnek mindent meg kell tennie annak megerősítése érdekében, hogy az értékelés során megfelelően megértették egymást.
 • Előzetesen meg kell határozni és írásban meg kell egyezni az értékelő és az értékelt szervezet közötti kommunikáció módjáról, valamint arról, hogy a dokumentumok küldése vagy a kérdések tisztázása milyen módon fog történni a távértékelés során.

 

Bizalmas ügykezelés:

Az elektronikus vagy elektronikusan továbbított információ biztonságát szem előtt tartva, a bizalmas ügykezelés különösen fontos a távértékelésnél.

Az értékelés során az értékelő és az értékelt vállalat is köteles a kölcsönösen megegyezett bizalmas ügykezelés minden pontját betartani.

 

Az MHtE távértékelési irányelvének referencia dokumentumai:

IIW/EWF IAB-ASS-064-20 dokumentum az ANBCC-k részére iránymutatásként kiadott különleges szabályokról járvány idejére.

NAH NAR-04 dokumentum a távértékelés szabályzatáról

IAF ID 12:2015 dokumentum a távértékelés szabályairól

IAF MD 4:2018 dokumentum az információs és kommunikációs technológiák alkalmazásáról audit/értékelés során

b) 8/2018.IKM rendelet szerint.

Amennyiben nincs lehetőség a helyszíni ellenőrzésekre, ha szükségessé válna az érvényesség lejárta után 6 hónapos ellenőrzési lehetőség van. Távértékeléssel is lefolytatható az ellenőrzés a jogszabály figyelembevételével illetve a ellenőrzést végző és a cég közös megegyezése útján, rugalmasan de dokumentáltan.

2. EWF/IIW oktatási képesítések elérésére felhatalmazott oktató intézmények (ATB-ék)

Új ATB jelentkezésére és ellenőrzésére helyszínen nincs lehetőség. Ha a vírushelyzet alatt ATB felhatalmazásai azok ellenőrzése aktuálissá válna, azokat 6 hónappal meghosszabbítjuk (6 hónap után újból áttekintjük a lehetőségeket).

Tanfolyamok szervezése lehetséges, de mindaddig nem folytatható osztályteremben oktatás  míg a kormány az iskolák látogatását  tiltja. Oktatás azonban folytatható  mind vegyes  mind távoktatás formájában de csak a veszélyhelyzet fennállása alatt.

3. Hegesztőket oktató és felkészítő helyek tanúsítása terén

A kötéstechnológiákat oktató, a minősítésre felkészítő hely szabadpiaci tanúsítását MHtE távellenőrzéssel is végezheti akár első, akár felügyelet, akár újratanúsítás formájában. Minden ellenőrzésnek 3 kötelező dokumentuma van.  Ezen dokumentumokon fel kell tüntetni a jelzésük mellett a nagy V betűt, mely utal a vírus veszélyhelyzet alatti ellenőrzésre:

a) A felek megállapodásának, hogy az ellenőrzés távellenőrzés formájában lefolytatható.

b) A távellenőrzésben résztvevő  személyek jelenlétének igazolása

c) A távellenőrzés során felvett speciális kérdések, a felvett eltérések jegyzőkönyve.

4. Személytanúsítások terén

a) Vizsgálók tanúsítása az MSZ EN ISO 9712 szerint

A vírushelyzet fennállása alatt az MHtE eltekint a munkáltatók által évente megküldött igazolásaitól.

Ha lejár az öt vagy a 10 év az MHtE  további fél évvel érvényesnek tekinti a tanúsításokat. Erről kérésre igazolást ad ki megrendelőnek ingyenesen.

Ha egy kérelmező új tanúsítvány kiadásáért folyamodik az MHtE-hez a szükséges orvosi ellenőrzés nélkül nem folytat le vizsgáztatást, azaz tanúsítást nem ad ki.

 

b) Fémeket és műanyagokat hegesztők minősítése a kapcsolódó normatív dokumentumok alapján

Elméleti vizsgákat a jelöltek online rendszerben kódolt hozzáféréssel személyre szabottan letehetik.

A gyakorlati vizsgarészt  a vizsgahelyen a jelöltek akkor tehetik le, ha a  vizsgázó közelében legalább két méteres távolságban nem tartózkodik senki és minden egészségügyi és biztonsági intézkedés be van tartva. Ha vizsgáztató nincs személyesen jelen a vizsgán, videokonferencia segítségével ellenőrizhető a vizsga a vizsgáztató távellenőrzésével. A videokonferencia technikai megoldásainak eleget kell tennie a jelölt ellenőrizhetőségének a teljes vizsga időtartama alatt, úgy hogy szükség esetén a vizsgáztató szóbeli utasításokat is adhasson a jelöltnek. A helyszíni vizsgálatok ellenőrizhetőségét is  így kell megoldani kivéve, ha akkreditált laboratóriumban vagy az MHtE által jóváhagyott vizsgáló helyen végzik a vizsgálatokat.

A 2. vagy ahol van lehetőség a 3. éves meghosszabbításokat ugyanúgy kell végezni ahogyan eddig is volt.  Az orvosi vizsgálatok meglétét, ha nem lehet ellenőrizni a vizsgák nem folytathatók le. Ha lejárnának a tanúsítások határideje, akkor azt az MHtE fél évvel tovább is érvényesnek tekinti. Erről az MHtE külön kérésre írásbeli igazolást ad ki.

5. EWF/ IIW diplomák kiadása terén

 • A közbenső vizsgák minden szinten lefolytathatók.
 • Gyakorlati képzést tartalmazó írásbeli és szóbeli vizsga csak a gyakorlat megléte után folytatható le.
 • Az IWE és IWT záróvizsgák eljárás szempontjából nem különböztethetők meg.
 • Az IWE és IWT szintek kivételével a többi szinten a záróvizsga szóbeli nélkül, az írásbeli alapján megtartható.
 • Az IWE és IWT szinteken - mint a legmagasabb szakmai és jogosítási szinteken - az írásbeli záróvizsga megtartható, de a szóbeli záróvizsga nélkül a diploma/bélyegző nem adható. A szóbeli záróvizsgát csak biztonságos körülmények között lehet megtartani, ha az ATB arra garanciát nyújt.
 • Az írásbeli vizsgáztatás minden szinten csak az ANB által kiadott tesztkérdések kitöltésével történhet. Más alternatíva jelenleg nem alkalmazható.
 • A vizsgáztatókat nem lehet utasítani a vizsgán való jelenlétre, de ha a vizsgáztató vállalja a vizsgáztatást és betartja az ATB által előírt szabályokat, akkor megjelenhet akár ellenőrként, akár vizsgáztatóként.
 • Minden vizsgaszervezés az ANB rendszer igazgatója tudomásával és jóváhagyásával történhet dokumentáltan. 

6.Technológiák minősítése során

A szakértő állandó felügyelet szükséges. A jelenlét videokonferencia segítségével is ellenőrizhető. A vizsgálatokat csak akkreditált laboratóriumban lehet elvégeztetni.

7- Az SLV Hannover tanúsítások terén

A szerződéskötés folyamata nem változik. A tanúsítási audit lépéseit Nagy László vezető auditorral kell megbeszélni. (nagylaszloo@t-online.hu)

8. Archivált képesítések, tanúsítások másolatainak, másodlatainak kiadása

Elveszett vagy archivált képesítések kiadása a vírus veszélyhelyzet fennállása alatt halasztó hatályú, azaz az MHtE nem ad ki semmilyen másolatot vagy másodlatot  már archivált, azaz vagy 5 vagy 10 vagy 20 éves megőrzésre kötelezett dokumentumról.