Anyagvizsgáló bázisok tanúsítása

Oktatóhelyekkel szemben támasztott követelmények

(CEN ISO/TR 25108:2006)

 

 1. Alkalmazási terület
  Ez egy mûszaki jelentés, ami irányelveket ad a roncsolásmentes anyagvizsgálók oktatását végzõ szervezeteknek, továbbá tartalmazza azokat a minimális szervezett oktatási követelményeket, amelyek biztosítják a kiképzett jelöltek vizsgáztatását és tanúsítását az elfogadott szabványoknak megfelelõen.
  Megjegyzés: roncsolásmentes anyagvizsgálók oktatásához az ISO/TS 25107 ad irányelveket.
 2. Szabványok elõírások
  Ebben a dokumentumban lévõ hivatkozásoknál, amennyiben nincs megadva kiadás dátuma, mindig az utolsó kiadást kell figyelembe venni és alkalmazni.
  MSZ EN 1330 (minden fejezete) 1-10 Roncsolásmentes vizsgálat - Fogalom meghatározások
 3. Terminológiák és definíciók
  Ebben a mûszaki jelentésben alkalmazott fogalmakat az EN 1330 szerint alkalmazzák.
 4. Az oktató szervezet irányítása
  Az oktató szervezetnek meg kell nevezni egy személyt, aki felelõs az oktató szervezet irányításáért és a tanfolyamok szervezéséért.
  Meg kell nevezni egy személyt, aki felelõs a szervezet minõségirányítási rendszerének mûködtetéséért lefedve minden oktatási szolgáltatást.
 5. Minõségírányítási rendszer
  Az oktatási szervezetnek mûködtetnie kell minõségirányítási rendszert pl. EN ISO 9001:2015
  A minõségirányítási rendszeren belül mûködtetni kell a vezetõségi átvizsgálás és idõszakos belsõ audit tevékenységeket.
  E szervezetnek:
 • meg kell határozni azoknak az oktatóknak a kompetenciáit, akik hatással vannak a képzés minõségére,
 • idõszakonként a kompetens oktatókat oktatásban kell részesíteni,
 • az oktató személyzet tevékenységét rendszeresen értékelni kell, melynek alapja a személyzet oktatása, képzettsége, szakismerete és tapasztalata.
 1. A jelöltek tájékoztatása
  Az oktató szervezetnek minden szükséges információt meg kell adni a tanfolyami jelöltek részére:
 • a tanfolyam díját részletezve, a fizetés módját, hogy ne legyen semmilyen rejtett extra költség,
 • a tanfolyam díját nyilvánosságra kell hozni,
 • pontosan kell megadni a tanfolyam helyét, a látogatási idõpontokat,
 • meg kell adni a megközelítés módját, parkolási lehetoséget, a szállás és ellátási lehetõségeket,
 • meg kell adni, hogy milyen készülékeket kell a jelöltnek biztosítania és ugyanígy tájékoztatni kell a jelölteket az oktatóhely eszköz lehetõségeirõl,
 • tájékoztatni kell a jelölteket a személyi védelemrõl, ha arra szükség van, különös tekintettel az RT tanfolyamokra,
 • informálni kell a jelölteket, hogy milyen jegyzetfüzetet hozzanak magukkal,
 • tájékoztatni kell a jelöltet az oktatóhely kapcsolattartó személyérõl és elérhetõségérõl.
 1. A jelöltek elfogadása
  Az oktatóhelynek rendelkeznie kell egy naprakész eljárással, amelyben rögzítve van a jelöltekkel szemben támasztott követelmények ellenõrzésének folyamata, kezdve a bemeneti feltételek ellenõrzésétõl a tanfolyam befejezéséig.
  Mindezeket illeszteni kell az oktatóhely minõségirányítási rendszer dokumentációjába, beleértve az oktatói listát is.
 2. Oktatási tematikák és tanfolyami jegyzetek
  Az oktató hely feladata, hogy a tanfolyam részletes tematikáját nyilvánosságra hozza.
  A tematikát idõszakonként felül kell vizsgálni, a tudomány adott állásának megfelelõen, a technológiák ipari és mûszaki változásai miatt, esetleg a vizsgáztatás szabályainak megváltozásai miatt.
  Az oktatóhely rendelkezzen egy „mester” tananyaggal, amelyben fel van tüntetve a módosítás dátuma, azaz az idõszakos változtatási lehetõség, amennyiben arra szükség van, még arra az esetre is, ha két tanfolyam között a személyzetben változás van. Minden jelöltnek rendelkeznie kell egy teljes körû oktatási anyaggal az adott tanfolyamnak megfelelõen.
 3. Felszerelések
  Az oktatási környezetnek meg kell felelnie a jogszabályokban elõírt munkabiztonsági és egészségvédelmi elõírásoknak. Az egyéni védõeszközöket az oktatóhelynek kell biztosítania, ha arra nem hívta fel a jelöltek figyelmét, hogy mit hozzanak magukkal.
  Az elméleti és gyakorlati oktatóhelyeknek jól megvilágítottnak és szellõztetettnek kell lenniük, és minden eszközzel fel kell szerelni, ami az adott tanítást színvonalasabbá teheti: táblák/fekete/fehér/ flip chart, projektor, digitális tábla, video felszerelés stb.
 4. Gyakorló darabok
  A tanfolyami tematikának megfelelõen, az oktatóhely rendelkezzen megfelelõ számú gyakorló darabbal, beleértve a radiográfiai filmeket is.
  A próbadarabok tartalmazzanak természetes és mesterséges folytonossági hiányokat, az adott vizsgálati technológiának megfelelõen és a szükséges oktatói törzsanyaggal.
 5. Roncsolásmentes készülékek
  Az „A” mellékletben felsorolt készülékek, eszközök, felszerelések , kalibráló egységek stb álljanak rendelkezésre megfelelõ számban a tanfolyam során.
 6. Mûszaki könyvtár
  A tanfolyami tematikának megfelelõ elegendõ számú roncsolásmentes anyagvizsgáló és termékszabvány álljon rendelkezésre a jelölteknek a tanfolyam során. Kapcsolódó mûszaki publikációk is álljanak rendelkezésre.
  A tanúsítási eljárás folyamata is olvasható és megismerhetõ legyen az oktató helyen.
 7. Oktató személyzet
  Az oktatóhely rendelkezzen olyan alkalmas oktató személyzettel, min. egy képzett és képesített oktatóval, aki a tanfolyam során elérhetõ a jelölteknek a tanfolyam teljes idõtartama alatt.
  Az oktatónak legyen képesítése az adott roncsolásmentes vizsgálati eljárásnak és szektornak megfelelõen, mely kapcsolatba hozható a konkrét tanfolyammal, és a minõsítése feleljen meg az adott oktatási szintnek. Ha a tanfolyamon 3-as szintû jelölteket oktatnak az oktató legyen az oktatási eljárásnak megfelelõ 3- as szintû.
  Az oktatóhely felelõssége, hogy az oktatói a roncsolásmentes vizsgálat és termék vonatkozásban is naprakész ismeretekkel rendelkezzenek.
 8. Oktatási feljegyzések
  Az oktatóhelynek, olyan friss dokumentációs rendszerrel kell rendelkeznie, mely figyelembe veszi a titkosság és a bizalmasság szempontjait is.
  - A jelöltek feljegyzéseinek a következõket kell tartalmaznia:
  - A személyzettel kapcsolatos feljegyzések:
 • a jelölt nevét és elérhetõségét,
 • a tanfolyam kezdési és befejezési idõpontját, idõtartamát,
 • az órák látogatását (jelenléti ív),
 • a tanárok bevonását a jelöltekhez (órarend).
 • háttér és tapasztalatok,
 • képesítéseik,
 • tanúsításaik,
 • naprakészséget és rendszeres továbbképzést,
 • a jelöltek értékeléseit.


„A” melléklet (nem kötelezõ)

Olyan készülékeket kell használni az oktatás során, melyek lefedik a technikát, az adott eljárásnak és technológiának megfelelõen.

 

A javasolt eszközök:

 1. Ulrahangos vizsgálat
  Az ultrahangos eszközök feleljenek meg az MSZ EN ISO 22132 -1,-2,-3, követelményeinek (egy készülékhez max. 3 jelölt tartozhat)
 2. TOFDT (time of flight diffraction)
  - Megjegyzés: igény szerint az oktatóhelyek készüljenek fel erre a technikára
  - TOFD data collection instrument, including specific connecting cables for data, displayed on a computer
  - Computer with compatible sotware to interact where necessary with the TIOFD instrument and read the TOFD data
  - TOFD scanner to include probe jig and line encoder
  - -pair of 5 MHz transducers with matching wedges producing centre beam refracted angles of 45, 60 and 70 .
  - approprite calibration blocks
  - water-based couplant
 3. Radiográfiai vizsgálat
  - legalább 1 db röntgenkészülékkel (160-200kV),
  - 1db Ir 192 sugárzó, tartozékokkal és alkalmas védõfelszerelésekkel,
  - kollimátorok,
  - szabványos képminõség jelzõk (IQI),
  - ólomszámos betûk és szalagok,
  - blocking-off compounds and liquids/,
  - copper and lead filters,
  - feketedés mérõ,
  - félautomata vagy automata elõhívó,
  - sugárzás mérõ,
  - expozicós táblázatok,
  - falvastagságmérõ,
  - megfelelõ hõmérsékletû sötétkamra, eszközökkel,
  - nedves elõhívó, elõhívó keretek, csipeszek,
  - rugalmas kazetták,
  - expozíciós óra,
  - biztonsági villogó lámpa,
  - filmvágó,
 4. Örvényáramos vizsgálat hegesztett és alakított termékeknél
  - általános célú örvényáramos berendezés,
  - belsõ forgószonda, tapintó szonda,
  - kazáncsõ belsõ felületéhez alkalmas szonda ha szükséges,
  - megfelelõ szondák a különbözõ anyag minõségekhez,
  - forgószonda igény szerint,
  - etalonok különféle anyagokhoz,
  - automatikus vagy fél automatikus vizsgálathoz kifejlesztett etalonok, ha szükséges.
 5. Mágneses vizsgálat
  - a készülékek, a vizsgálóanyagok, és segédeszközök feleljenek meg az MSZ EN ISO 9934-1, 2, 3 jelû szabványok követelményeinek
  - minimum egy db 1500 A egyen és váltakozó áramú helyhez kötött vagy hordozható készülék,
  - járommágnes állítható talpakkal,
  - állandó mágnes,
  - UV lámpa,
  - UV fényintenzitás mérõ,
  - fénymérõ,
  - mágneses térerõ mérõ,
  - maradék mágnesesség mérõ,
  - ülepedés mérõ (ASME),
  - vizsgáló anyagok (UV, fekete-fehér),
  - ellenõrzõ testek,
 6. Folyadékbehatolásos vizsgálat
  - vizsgáló sor (száraz porral),
  - vizsgáló folyadékok (MSZ EN ISO 3452-1 jelû szabvány szerint),
  - UV lámpa,
  - UV fényintenzitás mérõ,
  - Ellenõrzõ testek (MSZ EN ISO 3452-3 jelû szabvány szerint).
 7. Szemrevételezéses vizsgálat (MSZ EN ISO 17637 jelû szabvány szerint)
  - mérõ eszközök (mérõszalag, tolómérõ, mikrométer),
  - varratmérõk, külsõ kalibráló testek,
  - fénymérõ,
  - 2 – 5x-es nagyítók, tükrök,
  - összehasonlító etalonok.
 8. egyéb eszközök
  a következõkben felsoroltakból annyi eszközt kell biztosítani, ahány jelöltet oktatnak
  - szabványok,
  - jegyzetek,
  - munkavédelmi eszközök,
  - sugárvédelmi eszközök.


Kapcsolódó szabványok

 • MSZ EN ISO 9001:2015
 • MSZ EN ISO 9712:2013
 •  ISO/TR 25107:2006

További információt kérhet a 06-70/400-2765-es telefonon.