44/2016. (XI.28.) NGM rendelet 3. melléklet 3.1.3 pontja

Eljárási szabályzat roncsolásmentes anyagvizsgálók alkalmasságának megítélésére *

 

MKEH Kijelölési Okirat

Szakmai Felelõsségbiztosítással rendelkezünk.

Magyarországon, az iskolarendszeren kívüli szakmai oktatást, képesítést és minõsítést rendelet szabályozza, így a szabvány alkalmazásakor figyelembe kell venni annak elõírásait is.

A hazai gyakorlatnak megfelelõen - bár az EN szabvány nem teszi kötelezõvé - az anyagvizsgálóknak szóbeli felmérésen is bizonyítaniuk kell szakmai felkészültségüket.

 

1. A minõsítési, tanúsítási folyamat, melyet az MK X. kézikönyv és a MEU7 minõségeljárási utasítása írja le:

A szabvány elõírásainak megfelelõ felkészítést, valamint a gyakorlati vizsgát az MHtE szerzõdéses felkészítõ- és oktatóhelyei végzik.

a.) A tanúsításért folyamodó személynek a minõsítésre egységes jelentkezési lapon (MEU7_AT-01 nyomtatvány) az alvállalkozónál, vagy közvetlenül az MHtE-nél kell jelentkezni.

b.) A jelentkezés feltétele:

 • érettségi vizsga vagy felsõfokú iskolai végzettség,
 • az MSZ EN ISO 9712 szabvány elõírásainak megfelelõ eljárástól függõ szakmai gyakorlat,
Roncsolásmentes vizsgálati eljárás
Jártasság, hónap a
1. szint
2. szint
3. szint
AT, ET, LT, RT, UT, TT
3
9
18
MT, PT, ST, VT
1
3
12
a A hónapokban kifejezett üzemi jártasság a névleges 40 órás munkahéten vagy a törvényes munkahéten alapszik. Amikor egy személy több, mint 40 órát dolgozik egy héten, a jártasságba beszámítható az összes órák száma, azonban meg kell tõle követelni ennek a gyakorlatnak az igazolását.

 

MT: Mágneses vizsgálat, PT: Folyadékbehatolásos vizsgálat, UT: Ultrahangos vizsgálat, RT: Radiográfiai vizsgálat, LT: Tömörségi vizsgálat ET: Örvényáramos vizsgálat AT: Akusztikus emissziós vizsgálat, VT: Szemrevételezéses vizsgálat,

- általános egészségügyi alkalmasság, valamint látási követelmények igazolása.

c.) A minõsítési, tanúsítási eljárást a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés (MHtE) folytatja le.
 

d.) A minõsítõ vizsga gyakorlati és elméleti részbõl áll

 • a gyakorlati vizsga lebonyolítására csak az MHtE által tanúsított vizsgahelyen (szerzõdéses oktató- és felkészítõhely) kerülhet sor a szabványban meghatáro-zott és javasolt (ipari,- termékterületek) feltételeknek megfelelõen;
 • az elméleti vizsga az MHtE telephelyén kerül lebonyolításra (szóbeli felmérés, valamint az igényelt eljárásra, szintre és szakterületekre vonatkozó tesztek kitöltésével);
 • A gyakorlati vizsgán nem megfelelõ eredményt elért jelölt elméleti vizsgára nem bocsátható.

e.) A minõsítõ folyamat eredményességét a Vizsgáztató (minõsítõ személy) a gyakorlati és elméleti vizsgán elért - szabványban elõírt súlyozást figyelembe véve - eredmény alapján közli a jelölttel.

f.) Eredménytelen vizsga esetén pótvizsga tehetõ a vizsgát követõ 30 napon túl és 730 napon belül.

g.) A tanúsítási tevékenységet az MHtE igazgatója végzi.

h.) A benyújtott dokumentumok alapján a tanúsító aláírásával és az MHtE bélyegzõjével hitelesíti a tanúsítványt.

i.) A jelölt a minõsítési folyamattal, vagy annak eredményével kapcsolatban fellebbezéssel élhet. Ennek módjáról a Vizsgáztató ad felvilágosítást.

j.) A tanúsítás öt évig tekinthetõ érvényesnek, ha a munkáltató a folyamatos munkavégzést igazolja, és az arról szóló igazolás másolatát megküldi az MHtE-nek

k.) A tanúsítvány öt év múlva költségtérítéssel meghosszabbítható

 • a folyamatos munkavégzés igazolása
 • aktuális évi látóképesség vizsgálati eredmény megküldése esetén az MSZ EN ISO 9712 szerint

Gyártás M ipari területre és az eljárástól függõ (a vizsgán teljesített) termék területekre.

l.) Az elveszett tanúsítvány pótlására (hiteles másodlat) írásbeli bejelentés alapján van mód.

 

2. 44/2016. (XI.28.) NGM rendelet 6. melléklet 3.1.3. pontja szerinti követelmények, tanúsítvány megszerzésének feltételei:

a.) Az a vizsgázó felel meg a követelményeknek, aki:

 • rendelkezik MSZ EN ISO 9712 szerinti (w) termékterülettel bõvített érvényes NDT tanúsítvánnyal, M ipari szakterületre;
 • ismeri a 2014/68/EU illetve a 44/2016.(XI.28.)NGM direktivát és rendelet szakspecifikus részeit;
 • ismeri a 2014/68/EU direktíva harmonizált és támogató szabványainak szakspecifikus részeit és abból vizsgát tett feleletválasztós tesztek megoldásával (10/8) 80%.

b.) A vizsgára való felkészítõ tanfolyam elvégzése nem kötelezõ csak ajánlott. A felkészítõ képzés programja a következõ:

 • A 44/2016.(XI.28.)NGM rendelet és a 2014/68/EU direktíva rövid ismertetése, eltérések és érvényességek indoklása (2 óra).
 • A direktívával harmonizáló és támogató legfontosabb szabványok szakspecifikus részeinek ismertetése, alkalmazása, fontosabb fejezetei (8 x 45 perc).
 • MSZ EN 13445-5 Fûtetlen nyomástartó edények. 5 rész Felügyelet és vizsgálat
 • MSZ EN 13445-5 6.6. pont és G melléklet. Belsõ és felületi eltérések 2014/68/EU 1.melléklet 3.1.3.)
 • MSZ EN 13445-5 12. pont: dokumentációk, G3 melléklet
 • MSZ EN 12953-5 Kazánok nyomástartó szerkezeti egységei. Felügyelet.
 • MSZ EN 13480-5 Fémipari csovezetékek. 5.rész: Felügyelet és vizsgálat.
 • MSZ EN 13480-5 8. pont: (2014/68/EU 1.melléklet 3.1.3) Roncsolásmentes vizsgáló személyzet
 • MSZ EN 13480-5 8 (2014/68/EU 1.melléklet. Roncsolásmentes vizsgálat 7.2.).
 • MSZ EN 13480-5 9: dokumentációk.
 • MSZ EN ISO 9712:2013 3., 4., 6., 7. pont
 • MSZ EN 12952-5 Vízcsöves kazánok és segédberendezéseik. 5. rész A kazán nyomással terhelt részeinek gyártása

 

c.) Tesztvizsga

A 10 kérdésbõl álló teszt 5 kérdés jogszabályi, illetve direktíva ismereti, 5 kérdés szabvány-ismereti kérdésbõl áll. Minden kérdésre 4 válaszból kell 1 helyesnek vélt választ kiválasz-tania a vizsgázónak.

 

3. Az alkalmasság megítélése

Az MHtE Anyagvizsgáló Igazgatótestületének megbízásából az igazgató az MSZ EN ISO 9712 minõsítési tanúsítványon erre a célra kialakított bélyegzõ lenyomattal, illetve hitelesítõ aláírással jelzi a felhasználónak, hogy a vizsgáló alkalmas nyomástartó berendezések vizsgálatára.

A tanúsítványon bélyegzõlenyomattal van feltüntetve, hogy az MHtE a MKEH erre a célra kijelölt szervezete

  

Letölthetõ dokumentumok:

JELENTKEZÉSI ADATLAP (MEU7_AT-01)

JELENTKEZÉSI LAP PED kiterjesztésre