Vizsgáztatás

MSZ EN ISO 9712 szerinti tanúsítás megszerzése

 

A roncsolásmentes anyagvizsgáló vizsgához szükséges nyomtatványok:

JELENTKEZÉSI ADATLAP (MEU7_AT-01)

JELENTKEZÉSI LAP MINÕSÍTÉSRE/TANÚSÍTÁSRA

3. SZINTÛ JELENTKEZÉSI LAP

JÁRTASSÁGI IGAZOLÁS (MEU7 AT-31)

 LÁTÁSVIZSGÁLAT IGAZOLÁS 

 

    TÁJÉKOZTATÁS    

   Pártatlansági Nyilatkozat   

 

A hazai gyakorlatnak megfelelõen - bár az EN szabvány nem teszi kötelezõvé - az anyagvizsgálóknak szóbeli felmérésen is bizonyítaniuk kell szakmai felkészültségüket.

Az anyagvizsgálók minõsítését és tanúsítását a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) akkreditációja alapján a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés (MHtE) végzi az alábbiak szerint:

 

Eljárások:

 • Mágneses vizsgálat MT 1.-3. szint
 • Folyadékbehatolásos vizsgálat PT 1.-3. szint
 • Szemrevételezéses vizsgálat VT 1.-3. szint
 • Ultrahangos vizsgálat UT 1.-3. szint
 • Radiográfiai vizsgálat RT 1.-3. szint
 • Akusztikus emissziós vizsgálat 1.- 3.szint
 • Tömörségi vizsgálat LT 1.-3.szint
 • Örvényáramos vizsgálat ET 1.-3.szint
 

Ipari szakterületek:

A - Gyártás(egyesítheti a (c), (f) és (wp), valamint (w) termékterületeket)

B - Üzembe helyezés elõtti és üzem közbeni vizsgálat, beleértve a gyártást (egyesítheti a (c), (f) és (wp), valamint (w) termékterületeket)

C - Vasúti karbantartás (egyesítheti a (c), (f) és (wp), valamint (w) termékterületeket)

Termékterületek:

öntvények (c) (vas- és nemvasfémek);

hegesztett termékek (w) (minden hegesztés, beleértve a forrasztást is);

alakított termékek (wp) (kovácsaolt termékek kivételével);

kovácsolt termékek (f);

kompozit anyagok (p).

A minõsítési igényt a jelöltnek (a munkáltatójával egyeztetve) a jelentkezési lapon egyértelmûen kell jelezni (eljárás, szint, ipari szakterület, termékterület) (MEU7_AT-01.sz. nyomtatvány).

Az anyagvizsgálók minõsítési és tanúsítási rendjét az MHtE MEU 7 jelû eljárási utasítás szabályozza.

A minõsítési folyamat:

A szabvány elõírásainak megfelelõ felkészítést, valamint a gyakorlati vizsgát az MHtE szerzõdéses felkészítõ- vagy oktatóhelyei végzik.

 • A tanúsításért folyamodó személynek a minõsítésre egységes jelentkezési lapon (MEU7_AT-01.sz. nyomtatvány) a szerzõdéses felkészítõ- vagy oktatóhelyen, vagy közvetlenül az MHtE-nél kell jelentkezni.
 • A jelentkezés feltétele az 1. szinten:
  • középfokú állami iskolai végzettség (érettségi; /pld. gimnázium, szakközépiskola, technikus/) vagy
  • 2. szint vagy 1. szint megléte, vagy felsõfokú (mûszaki szakirányú) végzettség;
  • Az MSZ EN ISO 9712 szabvány elõírásainak megfelelõ elõzetes gyakorlati idõ, amelyet a munkáltatónál dolgozó 2-es, vagy 3. szintû vizsgáló igazol (MSZ EN ISO 9712 7.3.1 és 7.3.2. pontok szerint).

Amennyiben a jártasságot a jelölt a vizsgát követõen kívánja megszerezni a vizsga eredménye 2 évig érvényes.

Ha a jelölt a 3. szintre jelentkezik közvetlenül, akkor a 2. és 3. szintre elõírt az MSZ EN ISO 9712 szabvány 3-as táblázata szerint a 2-es és 3-as szintre elõírt jártassági idõvel kell rendelkeznie.

Ha a jelölt nem felsõfokú végzettségû, akkor a gyakorlati idõ kétszeresét kell figyelembe venni.

 • általános egészségügyi alkalmasság, valamint látási követelmények igazolása (MSZ EN ISO 9712 6.4. pont szerint).
 • A minõsítési eljárást a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés (MHtE) folytatja le.
 • Az 1-es és 2-es szintû minõsítõ vizsga gyakorlati és elméleti részbõl áll:
  • a gyakorlati vizsga lebonyolítására csak az MHtE által tanúsított vizsgahelyen kerülhet sor a szabványban meghatározott és javasolt (ipari,- termék terület/ek) feltételeknek megfelelõen;
  • az elméleti vizsga az MHtE telephelyén kerül lebonyolításra: szóbeli felmérés után, az igényelt eljárásra, szintre, ipari szakterület(ek)re és termékterület(ek)re vonatkozó (4 válaszos) feleletválasztós kérdésekre kell válaszolni.
 • A 3-as szintû minõsítõ vizsga alap- és fõvizsgából áll:
  • Az alapvizsga az MSZ EN ISO 9712, 6. táblázat A, B, C részek követelményei szerint történik (az alapvizsga érvényes 5 évig, az elsõ eljárásra vonatkozó fõvizsga sikeres elvégzéséig).
  • Az alapvizsga letétele után a jelöltnek az igényelt eljárásból vizsgálati utasítást kell írnia minden termékterületet magában foglalva (a vizsgálati utasítás elkészítése és értékelése kijelölt vagy választott konzulens közremûködésével történik).
  • A fõvizsga az MSZ EN ISO 9712, 7. táblázat D, E, F részek követelményei szerint történik.

  Ha a jelöltnek arra az eljárásra nincs 2-es szintû minõsítése, amelyet meg kíván szerezni 3. szinten, akkor gyakorlati vizsgát kell tennie, mely lefedi az igényelt ipari szakterületet és termékterületeket.

Az ajánlott idõtartam:

 • 1-es szint gyakorlati vizsgához: kb. 3 óra.
 • 2-es szint gyakorlati vizsgához: kb. 4 óra.
 • 3-as szint MSZ EN ISO 9712, 7. táblázat F rész: kb. 3 óra.
 • elméleti vizsgához mindhárom szinten kérdésenként 1,5 - 2 perc.

A minõsítõ folyamat eredményességét a Vizsgáztató, illetve minõsító személy a gyakorlati és elméleti vizsgán elért eredmény alapján közli a jelölttel.

 • Eredménytelen vizsga esetén kétszer ismétlõ vizsga tehetõ a vizsgát követõ 30 napon túl 2 éven (730 napon) belül.
 • A tanúsítási döntést az MHtE igazgatóhelyettese végzi.
 • A benyújtott dokumentumok alapján a tanúsító szervezet vezetõje aláírásával és az MHtE bélyegzõjével hitelesíti a tanúsítványt.
 • A tanúsítás öt évig tekinthetõ érvényesnek, ha a munkáltató a folyamatos munkavégzést igazolja, és az arról szóló igazolás másolatát megküldi az MHtE-nek.
 • Amennyiben más ipari vagy termékterület(ek)re van szükség, egyedi elbírálással kiegészítõ vizsgát kell tenni (ipari/termékterület bõvítés).
 • Az elveszett tanúsítvány pótlására (hiteles másodlat) írásbeli bejelentés alapján van mód.

 

Egyéb követelmények, felmentések:

 • Az oktatóhelyeknek be kell tartani a CEN ISO/TR 25108 elõírásait.
 • Az oktatóhely köteles benyújtani oktatási tematikát, mely a CEN ISO/TR 25107 mûszaki jelentés alapján készült.

  A tanúsító szervezet az MHtE csak akkor fogad el kérelmet minõsítésre és tanúsításra, ha általa elfogadott tematika alapján zajlott a jelölt képzése és ezt az órarenddel igazolta.

 • Felmenthetõ a 2-es szintû gyakorlati vizsga alól a 3-as szintû jelölt, ha ugyanabban az eljárásban és termékterületen már 2-es szintû vizsgáló vagy az "A" melléklet szerint sikeres 2-es szintû gyakorlati vizsgát tett roncsolásmentes eljárásban és az ipari területeken.

  Ez a kivétel csak azokra a termékterületekre vonatkozik, melyek ipari szakterületeket is lefednek és bármely esetben a kapcsolódó terület az a terület, amelyben a jelölt a 3-as szintû tanúsítást kívánja elérni.

 • Mindaddig amíg a NAH nem fogadja el tanúsítási alapként az MSZ EN ISO 9712 szabvány szerinti minõsítést és tanúsítást, addig a kiadandó tanúsítványokon nem szerepelhet a NAH logó.
 • Tanúsított személy aláírásával igazolja, hogy elolvasta és megértette az MHtE etikai kódexét.
 • A minõsítést szervezõ által végzett ellenõrzés lefedi a bemeneti dokumentumok ellenõrzésést.

  A bemeneti feltételek meglétét nagy tapasztalattal rendelkezõ személy végzi. A vizsgadarabok, törzsjelentések és a kimeneti feltételek ellenõrzését roncsolásmentes minõsítéssel rendelkezõ felügyelet végzi.

 • A tanúsítás érvénytelenné válik, ha a jelölt nem felel meg az újratanúsításkor mindaddig, míg nem teljesíti az újratanúsítás vagy a kezdeti tanúsítás követelményeit. A tanúsító szervezetnek kell meghatároznia az újraérvényesítés feltételeit az MSZ EN ISO 9712 9.4.1 szerint. A jelöltnek sikeres újratanúsító vizsgát kell tennie jelentõs idõmegszakítás után. Sikeres újratanúsítás esetén újabb 5 évre érvényes a tanúsítás az újraérvényesítés dátumától.
 • Az MHtE, mint tanúsító szervezet követi továbbá a CEN/TR 15589 mûszaki jelentésben elõírtakat, melyeket a nyomástartó berendezések varratait vizsgálók minõsítésénél és tanúsításánál elõírt.

A tanúsított vizsgálóval szemben támasztott magatartási és etikai viselkedési szabályok

A Tanúsítványban foglaltak szerint dolgozik, attól nem tér el és tudomásul veszi, hogy a Tanúsítvány szabálytalan felhasználása esetén azt a kiadó szervezet visszavonja, mely után a tevékenységgel felhagy és egyidõben a tanúsítványt visszaszolgáltatja.

Nem használja a tanúsítványt olyan módon, mely az MHtE-t rossz hírbe hozná, és nem tesz olyan nyilatkozatot, melyet az MHtE félrevezetõnek, vagy illemtelennek tekinthet.

A tanúsítványon megjelenõ jelöléseket és logókat más dokumentumban (céges levélpapír, jegyzõkönyv, katalógus, kiadvány, stb.) nem használhatja fel. Tudomásul veszi, hogy ezek nem teljesülése esetén a tanúsítvány visszavonásra is kerülhet.

 

Fellebbezések a tanúsításra vonatkozó döntések ellen

A tanúsító testület a tanúsításra vonatkozó döntések elleni fellebbezéseket átveszi, kiértékeli és a kapcsolatos döntéseket meghozza.

A fellebbezés kezelésével kapcsolatos összes döntésért a tanúsító testület a felelõs.

A tanúsító testület biztosítja, hogy:

 • minden fellebbezéssel konstruktív-, pártatlan módon és kellõ idõben foglalkozzanak,
 • a fellebbezés benyújtása, kivizsgálása és a vonatkozó döntés ne eredményezzen diszkriminatív lépést a fellebbezõ féllel szemben,
 • a fellebbezés kezelésének eljárása nyilvánosan elérhetõ legyen.

A fellebbezést írásban kell benyújtani személyesen, vagy tértivevénnyel postai úton a személyek tanúsítását végzõ testülethez, a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés, 1149 Budapest, Mogyoródi út 32 címre.

A személyesen benyújtott fellebbezés esetén a titkárság dokumentáltan igazolja a fellebbezés átvételét a benyújtónak. A levélen beérkezõ fellebbezést a titkárság iktatja, tértivevény hiányában, azonnali válaszlevélben igazolja vissza a beérkezést.

A fellebbezésen szerepelnie kell a fellebbezést benyújtó személy olvasható nevének, aláírásának, érintettségének, levelezési címének és elérhetõségének.

A tanúsító testület felsõ vezetése a fellebbezés érintettségét a beérkezést követõ 5 munkanapon belül vizsgálja és a vizsgálat alapján dönt a fellebbezés kivizsgálásának jóváhagyásáról, elutasításáról, illetve szükség szerint pótlólagos információk bekérésérõl. A vizsgálat eredményérõl a tanúsító testület az igazgató által aláírt írásos dokumentumban értesíti a fellebbezõ felet.

A fellebbezés kivizsgálásának jóváhagyása esetén a felsõ vezetés 3 fõs „ad hoc” Fellebbezési Bizottságot jelöl ki a fellebbezésben közöltek elbírálására. A tanúsító testület biztosítja, hogy a fellebbezés kezelésében résztvevõ döntéshozó személyek függetlenek legyenek a fellebbezett döntést hozó személyektõl és ne legyenek érdekeltek az adott fellebbezéssel kapcsolatos döntés eredményében.

A kivizsgálás során Fellebbezési Bizottság tételesen ellenõrzi a tanúsítási döntés meghozatalának feltételeit, körülményeit és megalapozottságát. Szükség szerint kommunikál az érintett személyekkel.

A Fellebbezési Bizottság a kivizsgálás megállapításairól és eredményérõl jegyzõkönyvet vesz fel, melyet átad az igazgatónak.

A tanúsító testület a fellebbezés jóváhagyását követõen 30 napon belül hivatalosan lezárja. Amennyiben a kivizsgálás során új információk merülnek fel, a felsõ vezetés azonnal intézkedik az információk tartalmának megfelelõen. Ilyen esetekben a lezárási határidõ módosulhat.

A fellebbezéssel kapcsolatos fejleményekrõl és a végeredményrõl az igazgató tájékoztatja a fellebbezõ felet.

A tanúsító testület a fellebbezési eljárás hivatalos lezárásáról az igazgató által aláírt tértivevényes írásos értesítést küld a fellebbezõ fél részére.

A tanúsító testület minden fellebbezést regisztrál és a kapcsolódó dokumentumokat gyûjti. Ezen dokumentumok rendelkezésre állnak a késõbbi hasonló fellebbezések kivizsgálásához.

A tanúsító testület felsõ vezetése a fellebbezés lezárását követõen a fellebbezés kezelésével kapcsolatos információkat, megállapításokat feldolgozza, és szükség esetén meghatározza a kapcsolódó helyesbítõ- és megelõzõ intézkedéseket.
A fellebbezés kezelésével kapcsolatos információk a tanúsító testület információs lapján nyilvánosan elérhetõek.

 

Panaszok

A tanúsító testület a tanúsítási tevékenységekkel kapcsolatos panaszokat átveszi, kiértékeli és a velük kapcsolatos döntéseket meghozza.

A tanúsító testület biztosítja, hogy:

 • minden panasszal konstruktívan, részrehajlás nélkül és kellõ idõben foglalkozzanak,
 • a felek tisztességes és egyenlõ kezelését,
 • a panasz kezelésének eljárása nyilvánosan elérhetõ legyen.

A tanúsító testület, írásban benyújtott, olvasható névvel és aláírással ellátott panaszt fogad be.

A személyesen benyújtott panasz esetén a titkárság dokumentáltan igazolja a panasz átvételét a benyújtónak. A levélen beérkezõ panaszt a titkárság iktatja, azonnali válaszlevélben igazolja vissza a beérkezést.

A panasz átvételekor a tanúsító testület felsõ vezetése lehetõ legrövidebb idõn belül dönt arról, hogy a panasz olyan tanúsítási tevékenységekre vonatkozik-e, amelyekért a tanúsító testület a felelõs.

A döntéshez szükséges minden információ összegyûjtéséért és ellenõrzéséért az igazgató helyettes a felelõs.

A megerõsítõ, illetve elutasító döntésrõl az igazgató helyettes által aláírt írásos dokumentumban értesíti a tanúsító testület a panaszos felet.

A panasz jóváhagyása esetén a panasz kezelését az igazgató helyettes tervezi meg és felügyeli annak végrehajtását.

A panaszos féllel közlendõ döntés meghozatalába vagy felülvizsgálatába és jóváhagyásába az igazgató helyettes olyan személyeket von be, akik korábban nem voltak kapcsolatban a panasz tárgyával.

A panaszok kivizsgálási folyamatának, nyomon követésének dokumentáltságáért az igazgató helyettes a felelõs.

Egy tanúsított személlyel kapcsolatos panaszt a tanúsító testületnek az egyértelmû bizonyítottságot követõen azonnal közölni kell.

A tanúsító testület a panasz megerõsítését követõen annak kezelését 30 napon belül lezárja. A tanúsító testület a panaszkezelési eljárás hivatalos lezárásáról az igazgató helyettes által aláírt írásos értesítést küld a panaszos fél részére.

Amennyiben a panaszos fél a panaszkezelés végeredményét nem fogadja el ismételt panasszal élhet, indokolva a panaszkezelés végeredményének elutasítását. Az ismételt panasz kivizsgálásába a tanúsító testület a panasz jellegének megfelelõ Rendszer Bizottságot von be. Az ismételt panasz kivizsgálásának lezárását a tanúsító testület a maga részérõl véglegesnek tekinti.

A panasz kezelésével kapcsolatos fejleményekrõl és a kezelés végeredményrõl az igazgató helyettes tájékoztatja a panaszos felet.

A tanúsító testület minden panaszt regisztrál és a panaszos félre és a panasz tárgyára vonatkozó dokumentumokat gyûjti. Ezen dokumentumokra a titoktartási követelményeket kell alkalmazni, a kézikönyv 7.3 fejezetében rögzítettek szerint.

A tanúsító testület felsõ vezetése a panasz kezelésének lezárását követõen a panasszal kapcsolatos információkat feldolgozza, és szükség esetén meghatározza a kapcsolódó helyesbítõ- és megelõzõ intézkedéseket.
A panasz kezelésével kapcsolatos információk a tanúsító testület információs lapján nyilvánosan elérhetõek.

Az MHtE tájékoztatási kötelezettsége:

Egy adott tanúsított személy érvényes tanúsításáról információt vagy megerõsítést kaphat az információt kérõ, ha dokumentáltan (levél, e-mail) kérelemben rögzíti az adott tanúsítás adatait és a kérelem tárgyát, okát.

A kérelmet az MHtE címére (Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés 1149 Budapest, Mogyoródi út 32., az Igazgató részére titkarsag@mhte.hu) kell benyújtani.

 

Minősítésre jelentkezés MHtE vizsgabázison keresztül
 
Az anyagvizsgálók minősítésére való jelentkezés az MHtE vizsgabázisain keresztül is lehetséges. A bázisok jellemzően képzést, vizsgára felkészítést, gyakorlási lehetőséget is adnak az érdeklődőknek. A vizsgabázisokon jelentkezett anyagvizsgálók tanúsítását a vizsgabázis intézi az MHtE megkeresésével. 
 
Költségek: a felkészítés költségéről érdeklődjön a képzőhelyeken.