Hegesztők/forrasztók minősítése

Pártatlansági nyilatkozat

A minősítési folyamat 

 1. A minõsítés elõkészítését, bejelentését, személyi, tárgyi és dokumentálási feltételeinek biztosítását, valamint az varratvizsgálatok megszervezését az MHtE tanúsításával rendelkezõ minõsítési helyek végzik.
 2. A minõsítésen való részvételnek a minõsítésre felkészítés nem feltétele.
 3. A minősítés folyamata két részből áll: egy elméleti ismereteket felmérő tesztből és egy gyakorlati vizsgából.
 4. A minõsítõ személy a minõsítés egységes követelmények alapján való lefolytatását, illetve eredményességét igazolja, míg a tanúsítványok, az igény szerinti beütõ fémbélyegzõk kiadását és nyilvántartását a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés végzi.

 

Egyéni jelentkezés az MHtE-nél

 1. Az MHtE-nél tanúsításért folyamodó személynek a minõsítéshez jelentkezési lapon (MEU6_HT-01 nyomtatvány) kell bejelentkezni. A minõsítést szervezõ továbbítja a jelentkezést a minõsítési helynek.
 2. A tanúsítás elõfeltételeinek való megfelelés ellenõrzése és a megfelelõség megállapítása után a jelentkezõvel írásban közli a minõsítésre való jogosultságot, a jelentkezés elfogadását, illetve teendõit, valamint az igényelt minõsítési eljárásnak megfelelõ gyakorlati próbadarabok és hegesztõ-, illetve forraszanyagok, a WPS, illetve a BPS jellemzõit, a próbadarabok hegesztésére és vizsgálatára vonatkozó elõírásokat, továbbá az elméleti követelményeket, valamint a minõsítés és tanúsítás várható idõpontját és MHtE által számlázott díjat.
 3. A vizsgán való részvétel feltételei:
 • betöltött 18. életév,
 • 2 éves szakmai gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolás fém- vagy mûanyagipari szakterületen
 • a vizsgahelyen felvett munka és tûzvédelmi (fémhegesztéskor) oktatáson való részvétel,
 • egészségügyi alkalmasság orvosi igazolása.
 

Jelenkezési dokumentációk:
 
 
Minősítésre jelentkezés MHtE vizsgabázison keresztül
 
Az hegesztők minősítésére való jelentkezés az MHtE vizsgabázisain keresztül is lehetséges. A bázisok jellemzően képzést, vizsgára felkészítést, gyakorlási lehetőséget is adnak az érdeklődőknek. A vizsgabázisokon jelentkezett hegesztők minősítését a vizsgabázis intézi az MHtE megkeresésével. 
 
Költségek: a felkészítés és a bázison történő vizsgáztatás költségéről érdeklődjön a vizsgabázison.
 
 
Hegesztők minősítésére vonatkozó szabályzatok
 
A hegesztők tanúsítási eljárására az MHtE a hatályos előírásoknak megfelelően szabályzatokat hozott létre.

A hegesztett szerkezeteket gyártó üzemek alkalmasságát meghatározó tárgyi, személyi és szervezeti feltételek között igen lényeges a hegesztést végrehajtó személyzet, a hegesztõk, forrasztók megfelelõ felkészültsége és szakismerete.

A hegesztéssel kapcsolatos munkák minõsége függ a hegesztõ, forrasztó kézügyességétõl. Éppen ezért rendkívül lényeges tényezõ valamely hegesztett termék minõségbiztosításában az a képesség, ahogyan a hegesztõ szóban, vagy írásban megadott utasításokat képes követni és ugyan ilyen lényeges a szakmai képességének vizsgálata.

Az e szabvány szerinti szakmai képesség vizsgálata függ a hegesztés módszereitõl. Az egységes szabályokat és vizsgálati feltételeket be kell tartani és a szabványos próbadarabokat kell alkalmazni.

A szabvány olyan ömlesztõhegesztési eljárásokkal foglalkozik, ahol a hegesztõ szaktudása, gyakorlottsága jelentõsen befolyásolhatja a hegesztett kötés minõségét, amelyeket kézi vagy részben gépesített hegesztésnek neveznek. Nem tartoznak ide a teljesen gépesített és a teljesen automatizált eljárások.

Magyarországon az iskolarendszeren kívüli szakmai oktatást, képesítést és minõsítést rendeletben* szabályozták, így a szabvány alkalmazásakor figyelembe kell venni annak elõírásait is. A hazai gyakorlatnak megfelelõen - bár az EN szabvány nem teszi kötelezõvé - a hegesztõknek elméleti vizsgán kell bizonyítaniuk megfelelõ szakmai felkészültségüket.

A hegesztõk, forrasztók minõsítési és tanúsítási rendjét az MHtE MEU 6 jelû eljárási utasítás szabályozza.

 

A minõsítési folyamat

 1. A minõsítés elõkészítését, bejelentését, személyi, tárgyi és dokumentálási feltételeinek biztosítását, valamint az varratvizsgálatok megszervezését az MHtE tanúsításával rendelkezõ minõsítési helyek végzik.
 2. A minõsítésen való részvételnek a minõsítésre felkészítés nem feltétele.
 3. A minõsítõ személy a minõsítés egységes követelmények alapján való lefolytatását, illetve eredményességét igazolja, míg a tanúsítványok, az igény szerinti beütõ fémbélyegzõk kiadását és nyilvántartását a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés végzi.

Egyéni jelentkezés az MHtE-nél

 1. Az MHtE-nél tanúsításért folyamodó személynek a minõsítéshez jelentkezési lapon MEU6_HT-01 nyomtatványon kell bejelentkezni. A minõsítést szervezõ továbbítja a jelentkezést a minõsítési helynek.
 2. A tanúsítás elõfeltételeinek való megfelelés ellenõrzése és a megfelelõség megállapítása után a jelentkezõvel írásban közli a minõsítésre való jogosultságot, a jelentkezés elfogadását, illetve teendõit, valamint az igényelt minõsítési eljárásnak megfelelõ gyakorlati próbadarabok és hegesztõ-, illetve forraszanyagok, a WPS, illetve a BPS jellemzõit, a próbadarabok hegesztésére és vizsgálatára vonatkozó elõírásokat, továbbá az elméleti követelményeket, valamint a minõsítés és tanúsítás várható idõpontját és MHtE által számlázott díjat.
 3. A vizsgán való részvétel feltételei:
 • betöltött 18. életév,
 • 2 éves szakmai gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolás fém- vagy mûanyagipari szakterületen
 • a vizsgahelyen felvett munka és tûzvédelmi (fémhegesztéskor) oktatáson való részvétel,
 • egészségügyi alkalmasság orvosi igazolása.

A minõsítési igény bejelentése a minõsítési hely által

A minõsítési igényt a minõsítési hely jelenti be a "Megrendelõ és értékelõ lap"-on

- MEU6_HT-02/1, MEU6_HT-02/2 nyomtatvány Minõsítési eljárásra

A minõsítést megelõzõen legalább 5 munkanappal - különleges, soron kívüli (de a költségeket növelõ) esetben 2 munkanappal - elõbb a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülésnek (MHtE).

A megrendelõlap tartalmazza a minõsítéshez szükséges adatokat a MEU6_HT-02/1, MEU6_HT-02/2 nyomtatványon:

 • a minõsítõ vizsga napját és kezdési idõpontját,
 • a gyakorlati és az elméleti vizsga helyét,
 • minõsítési eljárásonkénti bontásban a minõsítésre jelentkezõk azonosítási számmal ellátott nevét, születési helyét és idõpontját, személyi igazolványának számát, az elõírt feltételekre utaló nyilatkozatot,
 • a vizsgadarabok varratvizsgálatát elvégzõ, az MHtE által jóváhagyott vizsgáló hely megnevezését,
 • az igényelt kiterjesztéseket.

A megrendelõ laphoz mellékelni kell a gyakorlati rész alapjául szolgáló WPS , illetve BPS eredeti példányát, melyek ajánlott formáját a MEU6_HT-03/1, MEU6_HT-03/2, MEU6_HT-03/3, MEU6_HT-03/4  nyomtatványsorozat tartalmazza.

 

A minõsítés meghosszabbítása

 • a MEU6_HT-07/1 formanyomtatványon történik az MSZ EN ISO 9606-1, MSZ EN ISO 14732, MSZ EN 13585, a MEU6_HT-07/2 az MSZ EN 13067 szerinti tanúsítványhoz.

 

A MINÕSÍTÉS LEFOLYTATÁSA

A vizsga csak az MHtE-nél, vagy általa szerzõdött helyen folytatható le.

A vizsga gyakorlati és elméleti részt tartalmaz. A vizsgarészek sorrendje szabadon választható.

A vizsgáztatónak a vizsga megkezdése elõtt ellenõrizni kell, hogy a szerzõdésben vállalt vizsgakörülmények adottak-e. Bármelyik feltétel nem teljesülése esetén a vizsga nem folytatható le.

A vizsgázgató megnyitja a vizsgát, ismerteti a vizsga elõírásait, menetét, idõfeltételeit, a Vizsgarendet, igazoltatja a Vizsgarend és az etikai szabályok tudomásulvételét.

Felhívja a vizsgázó figyelmét a munkavédelmi elõírások betartására és az etikus viselkedés fontosságára.

 

A hegesztõi/forrasztói vizsga gyakorlati része

A) A kijelölt idõpontban a minõsítésre jelentkezett és munkaképesen megjelent személyek jelenlétében a vizsgáztató:

 • azonosítja a vizsgázókat a személyi igazolvány (nem magyar állampolgár esetében az útlevél) alapján,
 • ellenõrzi a bemeneti feltételek teljesülését,
 • ellenõrzi a vizsgadarabokba fémbélyegzõvel beütött azonosító szám, valamint a vizsgalapon feltüntetett név és sorszám egyezõségét,
 • ellenõrzi a próbadarabok méreteinek, elõkészítésének megfelelõségét,
 • minden egyes vizsgadarabot a vizsgázó azonosító száma mellett a vizsgáztató beütõ fémbélyegzõjének lenyomatával kell ellátni,
 • meggyõzõdik a minõsítés elõtt a WPS, meglétérõl, ismeretérõl,
 • anyagbizonylataik alapján ellenõrzi a WPS-ben szereplõ alap- és hegesztõ-, vagy forraszanyagok megfelelõségét,

A minõsítés alatt ellenõrzi:

 • a WPS/BPS betartását,
 • a WPS/BPS szerinti elsõ hegesztési varratsor (gyökvarrat) lehegesztése után a vizsgadarabot be kell mutatni a vizsgáztatónak, aki dönt a hegesztés továbbfolytathatóságáról, a javítás lehetõségérõl, vagy max. egy alkalommal egy újabb, beütött jelöléssel ellátott új vizsgadarab hegesztésérõl. Új vizsgadarabot csak nagyon különleges, a hegesztõtõl független ok (áramkimaradás, készülék meghibásodás, téves anyagválasztás stb.) miatt lehet engedélyezni. Ha a javítás, vagy az új darab hegesztés után olyan eredmény adódik, ami szerint a vizsgadarab további hegesztése céltalan, - a további ráfordítási költségek megtakarítása céljából – a minõsítés folyamatát eredménytelennek kell minõsíteni, le kell zárni és a kiértékelõ lapra a „nem felelt meg” eredményt kell rávezetni.

 

B) A készre hegesztett vizsgadarabokat a vizsgáztató átveszi, azokat szemrevételezéssel ellenõrzi, ennek eredményét a kiértékelõ lapon regisztrálja és aláírásával hitelesíti.

A hegesztõi minõsítés elméleti része

Az elméleti minõsítés írásbeli része az (anyagismereti, technológiai, biztonságtechnikai követelményeket tartalmazó) tesztlap vizsgáztató elõtt történõ kitöltése alapján történik.

A vizsgáztatónak ellenõriznie kell, hogy az alkalmazott minõsítõ vizsga tesztkérdései lapon ne legyenek a nyomdai kiviteltõl eltérõ jelölések, majd szétosztja a névre szóló tesztlapot és tájékoztatja a vizsgázókat a tesztlap kitöltési módjáról.

Az elméleti vizsgakérdések számát tartalmazó tesztlapon 20 tesztkérdés sorszáma található. A tesztkérdéseket tartalmazó lapokon a sorszámmal meghatározott sorszámmal meghatározott 20 kérdés és a lehetséges válaszok elolvasása után, a három lehetséges válaszból a hegesztõnek ki kell választania az általa helyesnek tartott egyetlen választ és ezt a tesztlapon a megfelelõ kockába be kell jelölni.

A vizsgáztatónak ügyelnie kell, hogy a vizsga során a vizsgázók egymás segítségét ne vegyék igénybe.

A 20 kérdésre történt válaszadás után a vizsgáztató – miután meggyõzõdött arról, hogy minden kérdésre született-e válasz, a „Megoldás és statisztikai lap” szükség szerinti felhasználásával megállapított helyes válaszokat összeszámolja és a helyes válaszok számát bejelöli. Amennyiben a helyes válaszok száma eléri a 14-et az elméleti vizsga megfelelõnek minõsül.

Ha a vizsga MEGFELELT, a tesztlapon a „nem felelt meg”- kockát jól láthatóan és egyértelmuen törölni kell, amennyiben viszont NEM FELELT MEG a „megfelelt”-kockát kell törölni. A vizsgáztató aláírja a Tesztlapokat.

A vizsgáztató, még az eredmények kihirdetése elõtt kitölteti minden vizsgázóval az „Elégedettségi felmérõ lap” c. nyomtatványt.

A vizsga a gyakorlati vizsgadarabok szemrevételezése és az elméleti vizsga eredményeinek kihirdetésével ér véget.

Az eredménytelen elméleti vizsgát követõen egy hónapon belül lefolytatható elméleti pótvizsga szabályai azonosak a leírtakkal.

További minõsítés alkalmával a tesztvizsga alól mentesül az, aki 6 hónapon belül az adott eljárásra vonatkozó érvényes tesztvizsgával rendelkezik.

 

A minõsítés iratai és a vizsgadarabok vizsgálata

Az elméleti és gyakorlati vizsga befejezése után a vizsgahely feladatai:

- a vonatkozó szabvány által elõírt varratvizsgálatok elvégeztetése, vagy elvégzése.

A vizsgálatokat, vagy akkreditált laboratórium, vagy az MHtE által jóváhagyott vizsgálóhely végezheti.

- sikeres minõsítés esetén az MHtE-tõl megkapott „Tanúsítvány” és WPS lap, valamint igény esetén a beütõ fémbélyegzõ átadása, vagy megküldése.

 

Fellebbezések a tanúsításra vonatkozó döntések ellen

A tanúsító testület a tanúsításra vonatkozó döntések elleni fellebbezéseket átveszi, kiértékeli és a kapcsolatos döntéseket meghozza.

A fellebbezés kezelésével kapcsolatos összes döntésért a tanúsító testület a felelõs.

A tanúsító testület biztosítja, hogy:

 • minden fellebbezéssel konstruktív-, pártatlan módon és kellõ idõben foglalkozzanak,
 • a fellebbezés benyújtása, kivizsgálása és a vonatkozó döntés ne eredményezzen diszkriminatív lépést a fellebbezõ féllel szemben,
 • a fellebbezés kezelésének eljárása nyilvánosan elérhetõ legyen.

A fellebbezést írásban kell benyújtani személyesen, vagy tértivevénnyel postai úton a személyek tanúsítását végzõ testülethez, a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés, 1148 Budapest, Fogarasi út 10-14 címre.

A személyesen benyújtott fellebbezés esetén a titkárság dokumentáltan igazolja a fellebbezés átvételét a benyújtónak. A levélen beérkezõ fellebbezést a titkárság iktatja, tértivevény hiányában, azonnali válaszlevélben igazolja vissza a beérkezést.

A fellebbezésen szerepelnie kell a fellebbezést benyújtó személy olvasható nevének, aláírásának, érintettségének, levelezési címének és elérhetõségének.

A tanúsító testület felsõ vezetése a fellebbezés érintettségét a beérkezést követõ 5 munkanapon belül vizsgálja és a vizsgálat alapján dönt a fellebbezés kivizsgálásának jóváhagyásáról, elutasításáról, illetve szükség szerint pótlólagos információk bekérésérõl. A vizsgálat eredményérõl a tanúsító testület az igazgató által aláírt írásos dokumentumban értesíti a fellebbezõ felet.

A fellebbezés kivizsgálásának jóváhagyása esetén a felsõ vezetés 3 fõs „ad hoc” Fellebbezési Bizottságot jelöl ki a fellebbezésben közöltek elbírálására. A tanúsító testület biztosítja, hogy a fellebbezés kezelésében résztvevõ döntéshozó személyek függetlenek legyenek a fellebbezett döntést hozó személyektõl és ne legyenek érdekeltek az adott fellebbezéssel kapcsolatos döntés eredményében.

A kivizsgálás során Fellebbezési Bizottság tételesen ellenõrzi a tanúsítási döntés meghozatalának feltételeit, körülményeit és megalapozottságát. Szükség szerint kommunikál az érintett személyekkel.

A Fellebbezési Bizottság a kivizsgálás megállapításairól és eredményérõl jegyzõkönyvet vesz fel, melyet átad az igazgatónak.

A tanúsító testület a fellebbezés jóváhagyását követõen 30 napon belül hivatalosan lezárja. Amennyiben a kivizsgálás során új információk merülnek fel, a felsõ vezetés azonnal intézkedik az információk tartalmának megfelelõen. Ilyen esetekben a lezárási határidõ módosulhat.

A fellebbezéssel kapcsolatos fejleményekrõl és a végeredményrõl az igazgató tájékoztatja a fellebbezõ felet.

A tanúsító testület a fellebbezési eljárás hivatalos lezárásáról az igazgató által aláírt tértivevényes írásos értesítést küld a fellebbezõ fél részére.

A tanúsító testület minden fellebbezést regisztrál és a kapcsolódó dokumentumokat gyûjti. Ezen dokumentumok rendelkezésre állnak a késõbbi hasonló fellebbezések kivizsgálásához.

A tanúsító testület felsõ vezetése a fellebbezés lezárását követõen a fellebbezés kezelésével kapcsolatos információkat, megállapításokat feldolgozza, és szükség esetén meghatározza a kapcsolódó helyesbítõ- és megelõzõ intézkedéseket.
A fellebbezés kezelésével kapcsolatos információk a tanúsító testület információs lapján nyilvánosan elérhetõek.

 

Panaszok

A tanúsító testület a tanúsítási tevékenységekkel kapcsolatos panaszokat átveszi, kiértékeli és a velük kapcsolatos döntéseket meghozza.

A tanúsító testület biztosítja, hogy:

 • minden panasszal konstruktívan, részrehajlás nélkül és kellõ idõben foglalkozzanak,
 • a felek tisztességes és egyenlõ kezelését,
 • a panasz kezelésének eljárása nyilvánosan elérhetõ legyen.

A tanúsító testület, írásban benyújtott, olvasható névvel és aláírással ellátott panaszt fogad be.

A személyesen benyújtott panasz esetén a titkárság dokumentáltan igazolja a panasz átvételét a benyújtónak. A levélen beérkezõ panaszt a titkárság iktatja, azonnali válaszlevélben igazolja vissza a beérkezést.

A panasz átvételekor a tanúsító testület felsõ vezetése lehetõ legrövidebb idõn belül dönt arról, hogy a panasz olyan tanúsítási tevékenységekre vonatkozik-e, amelyekért a tanúsító testület a felelõs.

A döntéshez szükséges minden információ összegyûjtéséért és ellenõrzéséért az igazgató helyettes a felelõs.

A megerõsítõ, illetve elutasító döntésrõl az igazgató helyettes által aláírt írásos dokumentumban értesíti a tanúsító testület a panaszos felet.

A panasz jóváhagyása esetén a panasz kezelését az igazgató helyettes tervezi meg és felügyeli annak végrehajtását.

A panaszos féllel közlendõ döntés meghozatalába vagy felülvizsgálatába és jóváhagyásába az igazgató helyettes olyan személyeket von be, akik korábban nem voltak kapcsolatban a panasz tárgyával.

A panaszok kivizsgálási folyamatának, nyomon követésének dokumentáltságáért az igazgató helyettes a felelõs.

Egy tanúsított személlyel kapcsolatos panaszt a tanúsító testületnek az egyértelmû bizonyítottságot követõen azonnal közölni kell.

A tanúsító testület a panasz megerõsítését követõen annak kezelését 30 napon belül lezárja. A tanúsító testület a panaszkezelési eljárás hivatalos lezárásáról az igazgató helyettes által aláírt írásos értesítést küld a panaszos fél részére.

Amennyiben a panaszos fél a panaszkezelés végeredményét nem fogadja el ismételt panasszal élhet, indokolva a panaszkezelés végeredményének elutasítását. Az ismételt panasz kivizsgálásába a tanúsító testület a panasz jellegének megfelelõ Rendszer Bizottságot von be. Az ismételt panasz kivizsgálásának lezárását a tanúsító testület a maga részérõl véglegesnek tekinti.

A panasz kezelésével kapcsolatos fejleményekrõl és a kezelés végeredményrõl az igazgató helyettes tájékoztatja a panaszos felet.

A tanúsító testület minden panaszt regisztrál és a panaszos félre és a panasz tárgyára vonatkozó dokumentumokat gyûjti. Ezen dokumentumokra a titoktartási követelményeket kell alkalmazni, a kézikönyv 7.3 fejezetében rögzítettek szerint.

A tanúsító testület felsõ vezetése a panasz kezelésének lezárását követõen a panasszal kapcsolatos információkat feldolgozza, és szükség esetén meghatározza a kapcsolódó helyesbítõ- és megelõzõ intézkedéseket.
A panasz kezelésével kapcsolatos információk a tanúsító testület információs lapján nyilvánosan elérhetõek.

 

Az MHtE tájékoztatási kötelezettsége:

Egy adott tanúsított személy érvényes tanúsításáról információt vagy megerõsítést kaphat az információt kérõ, ha dokumentáltan (levél, e-mail) kérelemben rögzíti az adott tanúsítás adatait és a kérelem tárgyát, okát.

A kérelmet az MHtE címére (Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés 1149 Budapest, Mogyoródi út 32.,  az Igazgató részére mhte@mhte.hu) kell benyújtani.

 

Letölthetõ dokumentumok:

JELENTKEZÉSI LAP

Megrendelő és kiértékelő lap

Hegesztõ, illetve keményforrasztó személy(ek) minõsítési és tanúsítási eljárására 

Megrendelő és kiértékelő lap

Mûanyaghegesztõ személy(ek) minõsítési és tanúsítási eljárására

HEGESZTÉSI UTASÍTÁS (WPS)

az MSZ EN ISO 9606-1 szerinti minõsítéshez

HEGESZTÉSI UTASÍTÁS (WPS)

az MSZ EN ISO 14732 szerinti minõsítéshez

HEGESZTÉSI UTASÍTÁS (BPS)

Keményforrasztók MSZ EN 13585 szerinti minősítéséhez

HEGESZTÉSI UTASÍTÁS (WPS)

az MSZ EN 13067 szerinti minõsítéshez

IGÉNYLŐLAP ÉS NYILATKOZAT

Hegesztõi, forrasztói, hegesztõgép-kezelõi, illetve beállítói tanúsítás érvényességének meghosszabbítása

IGÉNYLŐLAP ÉS NYILATKOZAT

Mûanyaghegesztõi tanúsítás érvényességének meghosszabbítása

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ELLENŐRZŐ LISTA

NYILATKOZAT ÉS MEGÁLLAPODÁS

 VIZSGA ÜGYREND