Műanyaghegesztők minősítése

 

15/2012 NGM KÖZLEMÉNY alapján

Műanyagot hegesztők minősítése

 

Szabályzat az új minősítési rendszerhez:

Műanyaghegesztő-Eljárásrend 2018_09_26-tól

Magatartási és etikai viselkedési szabályok

A Tanúsítványban foglaltak szerint dolgozik, attól nem tér el és tudomásul veszi, hogy a Tanúsítvány szabálytalan felhasználása esetén azt a kiadó szervezet visszavonja, mely után a tevékenységgel felhagy és egyidőben a tanúsítványt visszaszolgáltatja.

Nem használja a tanúsítványt olyan módon, mely az MHtE-t rossz hírbe hozná, és nem tesz olyan nyilatkozatot, melyet az MHtE félrevezetőnek, vagy illemtelennek tekinthet.

A hegesztett szerkezeteket gyártó üzemek alkalmasságát meghatározó tárgyi, személyi és szervezeti feltételek között igen lényeges a hegesztést végrehajtó személyzet, a hegesztõk megfelelõ felkészültsége és szakismerete.

A hegesztés a gyártó eljárások között különleges helyet foglal el, ugyanis a hegesztett munkadarab egyszerû, gyors ellenõrzésére, az esetleges selejt közvetlen és azonnali megállapítására általában nincs mód. A hegesztés eredményének röntgen-, vagy ultrahangos vizsgálata sok esetben hosszasabb és költségesebb, mint maga a hegesztés mûvelete. Ezért a hegesztési technológia tervezése és végrehajtása különös gondot igényel.

A hegesztéssel kapcsolatos munkák minõsége függ a hegesztõ kézügyességétõl. Éppen ezért rendkívül lényeges tényezõ valamely hegesztett termék minõségbiztosításában az a képesség, ahogyan a hegesztõ szóban, vagy írásban megadott utasításokat képes követni és ugyan ilyen lényeges a szakmai képességének vizsgálata.

A szakmai képesség vizsgálata függ a hegesztés módszereitõl. Az egységes szabályokat és vizsgálati feltételeket be kell tartani és a szabványos próbadarabokat kell alkalmazni.

Az elõírások olyan hegesztési eljárásokkal foglalkoznak, ahol a hegesztõ szaktudása, gyakorlottsága jelentõsen befolyásolhatja a hegesztett kötés minõségét, amelyeket kézi vagy részben gépesített hegesztésnek neveznek. Nem tartoznak ide a teljesen gépesített és a teljesen automatizált eljárások.

Magyarországon az iskolarendszeren kívüli szakmai oktatást, képesítést és minõsítést rendeletben* szabályozták, így a szabvány alkalmazásakor figyelembe kell venni annak elõírásait is. A hazai gyakorlatnak megfelelõen - bár az EN szabvány nem teszi kötelezõvé - a hegesztõknek elméleti vizsgán kell bizonyítaniuk megfelelõ szakmai felkészültségüket.

A mûanyagot hegesztõk minõsítési és tanúsítási rendjét az MHtE MEU 12 jelû eljárásrendje szabályozza.

 

A minõsítési folyamat

A minõsítést a hegesztõi minõsítési helyek szervezik.

a.) A tanúsításért folyamodó személynek a minõsítésre egységes jelentkezési lapon (MEU 12_HB-01 nyomtatvány) a minõsítési helyeken kell jelentkezni.

 

b.) A jelentkezés feltételei:

 • a betöltött 18. életév,
 • vasipari és/vagy mûanyagipari szakképzettség; 2 éves szakmai gyakorlatot igazoló munkáltató igazolás fém- vagy mûanyagipari szakterületen,
 • nyilatkozat az egészségügyi alkalmasságáról.

c.) A tanúsítás elõfeltételeinek való megfelelés ellenõrzése, a megfelelõség megállapítása után a minõsítési hely a jelentkezõvel írásban közli a minõsítésre való jogosultságot, a jelentkezés elfogadását, illetve teendõit, valamint az igényelt minõsítési eljárásnak megfelelõ gyakorlati próbadarabok és hegesztõanyagok, a Gyártói hegesztõi utasítás (WPS) jellemzõit, a próbadarabok hegesztésére, és vizsgálatára vonatkozó elõírásokat, továbbá az elméleti követelményeket, valamint a minõsítés várható idõpontját és díját.

d.) A minõsítési igényt a minõsítési hely jelenti be a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülésnek (MHtE) a "Megrendelõ és értékelõ lap"-on a minõsítést megelõzõen legalább 5 munkanappal - különleges, soron kívüli (de a költségeket növelõ) esetben 2 munkanappal - elõbb). A megrendelõ laphoz mellékelni kell a gyakorlati rész alapjául szolgáló WPS eredeti példányát.

e.) A minõsítési eljárást a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés (MHtE) folytatja le.

f.) Minõsítõ vizsga csak az MHtE által tanúsított minõsítési helyen folytatható le, kivéve, ha a hegesztõ munkáltatója a hegesztõ minõsítését technológiavizsgálattal egyidõben kívánja elvégeztetni.

g.) A minõsítõ vizsga elméleti és gyakorlati részbõl áll.

h.) Az elméleti minõsítés írásbeli, a (anyagismereti, technológiai, biztonságtechnikai követelményeket tartalmazó) tesztlap minõsítõ személy elõtt történõ kitöltése alapján történik.

i.) További minõsítés alkalmával a tesztvizsga alól mentesül az, aki 6 hónapon belül az adott eljárásra és anyagcsoportra vonatkozó érvényes tesztvizsgával rendelkezik.

j.) A gyakorlati vizsga a WPS lapnak megfelelõ kivitelû próbadarabbal és technológiával történõ vizsgadarab meghegesztésével történik

k.) A minõsítõ folyamat eredményességét a minõsítõ személy az elméleti tesztvizsga és a gyakorlati vizsgadarab roncsolásmentes és roncsolásos vizsgálati eredményei alapján határozza meg

l.) Az eredménytelen elméleti vizsgát követõen egy hónapon belül lefolytatható elméleti pótvizsga szabályai azonosak a leírtakkal. Eredménytelen gyakorlati vizsga esetén a teljes folyamatot elõröl kell kezdeni.

m.) A tanúsítási tevékenységet - az MHT nevében - az MHtE igazgatója végzi.

n.) A benyújtott dokumentumok alapján a tanúsító aláírásával és az MHtE bélyegzõjével hitelesíti a tanúsítványt.

o.) A tanúsítás tényét a minõsítési hely közli a vizsga igénylõjével.

p.) Amennyiben a tanúsító a tanúsítvány aláírását megtagadja, azt írásban és határozat formájában foglalja össze, vagy hiánypótlásra visszaküldi az ellenõrzõ személynek, aki a határozatot megküldi a tanúsításért folyamodónak. A tanúsító személy a tanúsítást megtagadását közlõ levélben tájékoztatja a vizsgázót a fellebbezés módjáról.

q.) A minõsítés érvényessége a vizsga napjától indul, amely idõpont eltérhet a tanúsítvány kiadási idõpontjától.

r.) A tanúsítás két évig tekinthetõ érvényesnek, ha a munkáltató, illetve az illetékes hegesztési felelõs a tanúsítványt hat hónaponként érvényesíti.

s.) A tanúsítás az eredeti érvényességi tartományon belül egyszer további három évi idõtartamra meghosszabbítható. A meghosszabbítást a MEU12_HB-05 nyomtatványon, az ott közöltek szerint kell igényelni.

t.) Az MHtE a minõsítõ vizsga megrendelõje, azaz a minõsítési hely számára, költségtérítéssel:

- az eredeti tanúsítvány bemutatása alapján írásbeli kérésére másolatot,

- az eredeti tanúsítvány elvesztése, vagy megsemmisülése esetén írásbeli bejelentés alapján másodlatot adhat ki.

u.) Az elveszett, vagy eltörött beütõ bélyegzõ pótlása szintén a megrendelõ írásbeli bejelentése alapján a megrendelõ költségére történik.

 

A MINÕSTÉS LEFOLYTATÁSA

A vizsga csak az MHtE-nél, vagy a vele szerzõdött helyen folytatható le, függetlenül attól, hogy a szakmai szabványban elõírtakon kívül milyen egyéb kiegészítõ vizsgát, vagy vizsgálatot folytatnak le (technológiavizsgálat).

A vizsga gyakorlati és elméleti részt is tartalmaz. A vizsgarészek sorrendje szabadon választható.

A vizsgáztatónak a vizsga megkezdése elõtt ellenõrizni kell, hogy a szerzõdésben vállalt vizsgakörülmények adottak-e. Bármelyik feltétel nem teljesülése esetén a vizsga nem folytatható le.

A vizsgáztató megnyitja a vizsgát, ismerteti a vizsga elõírásait, menetét, idõfeltételeit, a Vizsgarendet, igazoltatja a Vizsgarend és az etikai szabályok tudomásulvételét.

A hegesztõi vizsga gyakorlati része

A kijelölt idõpontban a minõsítésre jelentkezett és munkaképesen megjelent személyek jelenlétében a vizsgáztató:

 • azonosítja a vizsgázókat a személyi igazolvány (nem magyar állampolgárok esetében az útlevél) alapján,

 • ellenõrzi a bemeneti feltételek teljesülését (pl. 18. életév betöltése),
 • ellenorzi a vizsgadarabokon megjelölt azonosító szám, valamint a vizsgalapon feltüntetett név és sorszám egyezõségét,

 • a szükséges adatokat rávezeti az értékelõ lapra,
 • ellenõrzi a próbadarabok méreteinek, elõkészítésének, összeállításának megfelelõségét,

 • meggyõzõdik a minõsítés elõtt a WPS meglétérõl, ismeretérõl,
 • anyagbizonylataik alapján ellenõrzi a WPS-ben szereplõ alap- és hegesztõanyagok megfelelõségét,

A minõsítés alatt ellenõrzi:

 • a WPS elõírásainak betartását,
 • a minõsítõ vizsga esetén a WPS szerinti vizsgadarabot hegesztés után be kell mutatni a vizsgáztatónak, aki dönt a javítás lehetõségérõl, vagy max. egy alkalommal egy újabb, vizsgadarab hegesztésérõl. Új vizsgadarabot csak nagyon különleges, a hegesztõtõl független ok (áramkimaradás, készülék meghibásodás, téves anyagválasztás stb.) miatt lehet engedélyezni. Ha a javítás, vagy az új darab hegesztés után olyan eredmény adódik, ami szerint a vizsgadarab további hegesztése céltalan, - a további ráfordítási költségek megtakarítása céljából – a minõsítés folyamatát eredménytelennek kell minõsíteni, le kell zárni és a kiértékelõ lapra a „nem felelt meg” eredményt kell rávezetni.
A készre hegesztett vizsgadarabokat a vizsgáztató átveszi, azokat szemrevételezéssel vizsgálja, ennek eredményét a kiértékelõ lapon regisztrálja és aláírásával hitelesíti, majd megfelelõség esetén a próbadarabot a varrat mindkét oldalán – a további értékelésnél is látható módon – beütõ fémbélyegzõjének lenyomatával kell ellátni.

 

A hegesztõ vizsga elméleti része

A minõsítés írásbeli elméleti részre az (anyagismereti, technológiai, biztonságtechnikai követelményeket tartalmazó) tesztlap vizsgáztató elõtt történõ kitöltése alapján történik.

A vizsgáztatónak ellenõrizni kell, hogy az alkalmazott „Minõsítõ vizsga tesztlap” c. lapokon ne legyenek a nyomdai kiviteltõl eltérõ jelölések, majd szétosztja a névre szóló tesztlapot és tájékoztatja a vizsgázókat a tesztlap(ok) kitöltési módjáról.

Az elméleti vizsgakérdések számát tartalmazó tesztlapon 20 tesztkérdés sorszáma található. A tesztkérdéseket tartalmazó „Minõsíto vizsga tesztlap” c. lapokon a sorszámmal meghatározott 20 kérdés és a lehetséges válaszok elolvasása után, a három lehetséges válaszból a hegesztõnek ki kell választania az általa helyesnek tartott egyetlen választ és ezt a tesztlapon a megfelelõ kockába be kell jelölni.

A vizsgázónak ügyelnie kell, hogy a vizsga során a vizsgázók egymás segítségét ne vegyék igénybe.

A 20 kérdésre történõ válaszadás után a vizsgáztató – miután meggyõzõdött arról, hogy minden kérdésre született-e válasz, a helyes válaszokat összeszámolja és a helyes válaszok számát bejelöli. Amennyiben a helyes válaszok száma eléri a 14-et az elméleti vizsga megfelelõnek minõsül.

Ha a vizsga MEGFELELT, a tesztlapon a „nem felelt meg” kockát jól láthatóan és egyértelmuen törölni kell, amennyiben viszont NEM FELELT MEG a „megfelelt” kockát kell törölni. Ezt követõen a vizsgáztató kitölti a „statisztikai lap”-ot is.

A vizsgáztató aláírja a Tesztlapokat.

A vizsgáztató, még az eredmények kihirdetése elõtt, kitölteti minden vizsgázóval az „ELÉGEDETTSÉGI FELMÉRÕ” c. formanyomtatványt.

A vizsga a gyakorlati vizsgadarabok szemrevételezése és az elméleti vizsga eredményeinek kihirdetésével ér véget.

Eredménytelen elméleti vizsgát követõen egy hónapon belül lefolytatható elméleti pótvizsga szabályai azonosak a leírtakkal.

További minõsítés alkalmával a tesztvizsga alól mentesül az, aki 6 hónapon belül az adott eljárásra és anyagcsoportra vonatkozó érvényes tesztvizsgával rendelkezik.

A minõsítés iratai és vizsgadarabok vizsgálata

Az elméleti és gyakorlati vizsga befejezése után a vizsgahely feladatai:

 • a vonatkozó közlemény által elõírt varratvizsgálatok elvégeztetése, vagy elvégzése. A vizsgálatokat akkreditált laboratórium végezheti,

 • sikeres minõsítés esetén az MHtE-tõl megkapott „Tanúsítvány” és WPS lap, valamint igény esetén a beütõ fémbélyegzõ átadása, vagy megküldése.

 

Fellebbezések a tanúsításra vonatkozó döntések ellen

A tanúsító testület a tanúsításra vonatkozó döntések elleni fellebbezéseket átveszi, kiértékeli és a kapcsolatos döntéseket meghozza.

A fellebbezés kezelésével kapcsolatos összes döntésért a tanúsító testület a felelõs.

A tanúsító testület biztosítja, hogy:

 • minden fellebbezéssel konstruktív-, pártatlan módon és kellõ idõben foglalkozzanak,
 • a fellebbezés benyújtása, kivizsgálása és a vonatkozó döntés ne eredményezzen diszkriminatív lépést a fellebbezõ féllel szemben,
 • a fellebbezés kezelésének eljárása nyilvánosan elérhetõ legyen.

A fellebbezést írásban kell benyújtani személyesen, vagy tértivevénnyel postai úton a személyek tanúsítását végzõ testülethez, a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés, 1149 Budapest, Mogyoródi út 32 címre.

A személyesen benyújtott fellebbezés esetén a titkárság dokumentáltan igazolja a fellebbezés átvételét a benyújtónak. A levélen beérkezõ fellebbezést a titkárság iktatja, tértivevény hiányában, azonnali válaszlevélben igazolja vissza a beérkezést.

A fellebbezésen szerepelnie kell a fellebbezést benyújtó személy olvasható nevének, aláírásának, érintettségének, levelezési címének és elérhetõségének.

A tanúsító testület felsõ vezetése a fellebbezés érintettségét a beérkezést követõ 5 munkanapon belül vizsgálja és a vizsgálat alapján dönt a fellebbezés kivizsgálásának jóváhagyásáról, elutasításáról, illetve szükség szerint pótlólagos információk bekérésérõl. A vizsgálat eredményérõl a tanúsító testület az igazgató által aláírt írásos dokumentumban értesíti a fellebbezõ felet.

A fellebbezés kivizsgálásának jóváhagyása esetén a felsõ vezetés 3 fõs „ad hoc” Fellebbezési Bizottságot jelöl ki a fellebbezésben közöltek elbírálására. A tanúsító testület biztosítja, hogy a fellebbezés kezelésében résztvevõ döntéshozó személyek függetlenek legyenek a fellebbezett döntést hozó személyektõl és ne legyenek érdekeltek az adott fellebbezéssel kapcsolatos döntés eredményében.

A kivizsgálás során Fellebbezési Bizottság tételesen ellenõrzi a tanúsítási döntés meghozatalának feltételeit, körülményeit és megalapozottságát. Szükség szerint kommunikál az érintett személyekkel.

A Fellebbezési Bizottság a kivizsgálás megállapításairól és eredményérõl jegyzõkönyvet vesz fel, melyet átad az igazgatónak.

A tanúsító testület a fellebbezés jóváhagyását követõen 30 napon belül hivatalosan lezárja. Amennyiben a kivizsgálás során új információk merülnek fel, a felsõ vezetés azonnal intézkedik az információk tartalmának megfelelõen. Ilyen esetekben a lezárási határidõ módosulhat.

A fellebbezéssel kapcsolatos fejleményekrõl és a végeredményrõl az igazgató tájékoztatja a fellebbezõ felet.

A tanúsító testület a fellebbezési eljárás hivatalos lezárásáról az igazgató által aláírt tértivevényes írásos értesítést küld a fellebbezõ fél részére.

A tanúsító testület minden fellebbezést regisztrál és a kapcsolódó dokumentumokat gyûjti. Ezen dokumentumok rendelkezésre állnak a késõbbi hasonló fellebbezések kivizsgálásához.

A tanúsító testület felsõ vezetése a fellebbezés lezárását követõen a fellebbezés kezelésével kapcsolatos információkat, megállapításokat feldolgozza, és szükség esetén meghatározza a kapcsolódó helyesbítõ- és megelõzõ intézkedéseket.
A fellebbezés kezelésével kapcsolatos információk a tanúsító testület információs lapján nyilvánosan elérhetõek.

 

Panaszok

A tanúsító testület a tanúsítási tevékenységekkel kapcsolatos panaszokat átveszi, kiértékeli és a velük kapcsolatos döntéseket meghozza.

A tanúsító testület biztosítja, hogy:

 • minden panasszal konstruktívan, részrehajlás nélkül és kellõ idõben foglalkozzanak,
 • a felek tisztességes és egyenlõ kezelését,
 • a panasz kezelésének eljárása nyilvánosan elérhetõ legyen.

A tanúsító testület, írásban benyújtott, olvasható névvel és aláírással ellátott panaszt fogad be.

A személyesen benyújtott panasz esetén a titkárság dokumentáltan igazolja a panasz átvételét a benyújtónak. A levélen beérkezõ panaszt a titkárság iktatja, azonnali válaszlevélben igazolja vissza a beérkezést.

A panasz átvételekor a tanúsító testület felsõ vezetése lehetõ legrövidebb idõn belül dönt arról, hogy a panasz olyan tanúsítási tevékenységekre vonatkozik-e, amelyekért a tanúsító testület a felelõs.

A döntéshez szükséges minden információ összegyûjtéséért és ellenõrzéséért az igazgató helyettes a felelõs.

A megerõsítõ, illetve elutasító döntésrõl az igazgató helyettes által aláírt írásos dokumentumban értesíti a tanúsító testület a panaszos felet.

A panasz jóváhagyása esetén a panasz kezelését az igazgató helyettes tervezi meg és felügyeli annak végrehajtását.

A panaszos féllel közlendõ döntés meghozatalába vagy felülvizsgálatába és jóváhagyásába az igazgató helyettes olyan személyeket von be, akik korábban nem voltak kapcsolatban a panasz tárgyával.

A panaszok kivizsgálási folyamatának, nyomon követésének dokumentáltságáért az igazgató helyettes a felelõs.

Egy tanúsított személlyel kapcsolatos panaszt a tanúsító testületnek az egyértelmû bizonyítottságot követõen azonnal közölni kell.

A tanúsító testület a panasz megerõsítését követõen annak kezelését 30 napon belül lezárja. A tanúsító testület a panaszkezelési eljárás hivatalos lezárásáról az igazgató helyettes által aláírt írásos értesítést küld a panaszos fél részére.

Amennyiben a panaszos fél a panaszkezelés végeredményét nem fogadja el ismételt panasszal élhet, indokolva a panaszkezelés végeredményének elutasítását. Az ismételt panasz kivizsgálásába a tanúsító testület a panasz jellegének megfelelõ Rendszer Bizottságot von be. Az ismételt panasz kivizsgálásának lezárását a tanúsító testület a maga részérõl véglegesnek tekinti.

A panasz kezelésével kapcsolatos fejleményekrõl és a kezelés végeredményrõl az igazgató helyettes tájékoztatja a panaszos felet.

A tanúsító testület minden panaszt regisztrál és a panaszos félre és a panasz tárgyára vonatkozó dokumentumokat gyûjti. Ezen dokumentumokra a titoktartási követelményeket kell alkalmazni, a kézikönyv 7.3 fejezetében rögzítettek szerint.

A tanúsító testület felsõ vezetése a panasz kezelésének lezárását követõen a panasszal kapcsolatos információkat feldolgozza, és szükség esetén meghatározza a kapcsolódó helyesbítõ- és megelõzõ intézkedéseket.
A panasz kezelésével kapcsolatos információk a tanúsító testület információs lapján nyilvánosan elérhetõek.

 

Az MHtE tájékoztatási kötelezettsége:

Egy adott tanúsított személy érvényes tanúsításáról információt vagy megerõsítést kaphat az információt kérõ, ha dokumentáltan (levél, e-mail) kérelemben rögzíti az adott tanúsítás adatait és a kérelem tárgyát, okát.

A kérelmet az MHtE címére (Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés 1149 Budapest, Mogyoródi út 32., Gayer Béla igazgató részére  titkarsag@mhte.hu ) kell benyújtani.

 

 

Letölthetõ dokumentumok:

JELENTKEZÉ SI LAP

MEGRENDELŐ ÉS É RTÉKELŐ LAP

 IGÉNYLŐLAP ÉS NYILATKOZAT 

 NYILATKOZAT ÉS MEGÁLLAPODÁS 

VIZSGA ÜGYREND