Diplomák tanúsítása

A hegesztési felelősök tanúsítási rendszere

 

A Nemzetközi Hegesztési Intézet (IIW) elõzetes felhatalmazása alapján a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés (MHtE), mint a Meghatalmazott Nemzeti Testületet mûködtetõ szervezet felhatalmazást kapott, hogy a Nemzetközi Hegesztõmérnöki (IWE), Nemzetközi Hegesztõtechnológusi (IWT), Nemzetközi Hegesztõspecialista (IWS), Nemzetközi Kiemelt Hegesztõ diplomával (IWP) már legalább 3 éve rendelkezõ szakemberek tudását 3 évente tanúsítsa legalább 20 kreditpont megszerzésének bizonyításával. A diplomával rendelkezõk Tanúsított Nemzetközi Hegesztõmérnök, Tanúsított Nemzetközi Hegesztõtechnológus. Tanúsított Nemzetközi Hegesztõspecialista, Tanúsított Nemzetközi Kiemelt Hegesztõ tanúsítványt szerezhetnek, amelyet 3 évente megújíthatnak.

Az IIW kidolgozta és 2008 januárjában az IAB 341-08 jelû dokumentumban rögzítette a hegesztési felelősök tanúsításának rendszerét, a rendszer bevezetésének szabályait.

A rendszer hazai bevezetéséhez számos érdek fűződik. Ennek megfelelően javasoljuk, hogy a magyar ANB csatlakozzon az IIW rendszeréhez és dolgozza ki a tanúsítás eljárásrendjét.

 

1. A tanúsítás nyújtotta előnyök

A hegesztés műszaki felügyeletétől függ a biztonság és az eredményesség. A hegesztéssel összefüggő tevékenységekhez kulcsfontosságú a hegesztési személyzet hegesztéstechnológiával és annak alkalmazásával kapcsolatos megfelelő szaktudása. Azon túl, hogy szakmailag felkészült és vizsgáztatott hegesztőket alkalmaznak, a gyártóknak biztosnak kell lenniük abban is, hogy a hegesztéssel kapcsolatba kerülő mérnökeik, tervezőik, technikusaik és felügyelőik rendelkeznek a szükséges szaktudással. Ez egy egyre gyakoribb szerződéses követelmény, amely tendenciát csak erősítik az új, hegesztéssel összefüggő szabványok. Az ISO 14731 szabvány a "Hegesztési felügyelet. Feladatok és felelősség" megköveteli a hegesztéssel vagy a hegesztéssel rokon területen dolgozó szakemberektől, hogy igazolni tudják a feladataikat és felelőségeiket kielégítő szakértelmüket. Más oldalról az ISO 14731 szabvány egy kulcs eleme az ISO 3834 szabványnak, a "Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei"-nek, amely egy széleskörűen használt nemzetközi szabvány a termék szabványokban és a termék leírásokban.

A Tanúsítási Rendszer a szakértelem elismerését és elismertetését teszi lehetővé. A Rendszer a hegesztéssel összefüggő feladatok körében definiálja a végzettséget, a tudást, a gyakorlati tapasztalatot és a felkészültséget továbbá lehetővé tesz egy szakszerű értékelési eljárást is. Az ismétlődően megújítandó tanúsítás sokkal inkább az aktuális szakértelemre vonatkozik, mint a korábban megszerzett képesítésre. Ezért a rendszer meggyőző módon támogatja a vállalkozásokat, hogy megfeleljenek az ISO 14731 szabvány előírásainak.

Meg kell említeni, hogy egyedül a munkáltató az egyetlen jogi személy, aki felhatalmazást adhat a munkavégzésre, a tanúsítást kibocsátó szervezet csak segíti és támogatja ezt a döntést.

A munkáltató igényelheti a hegesztési tevékenységének harmadik feles tanúsítását és így egyúttal az IIW Gyártói Tanúsítási Rendszerén keresztül tanúsítást szerezhet az ISO 3834 szerinti megfelelőségről is. Ez magába foglalja az ISO 14731 szerinti vállalati hegesztési felelős értékelését is.

1.1. A hegesztő szakszemélyzet nemzetközi minősítése

A hegesztő szakszemélyzet alatt az IIW/EWF a Nemzetközi Hegesztőmérnök, a Nemzetközi Hegesztőtechnológus, a Nemzetközi Hegesztő Specialista és a Nemzetközi Kiemelt Hegesztő minősítéssel rendelkező személyt kell érteni.

Ezek a minősítések azt igazolják, hogy egy adott pillanatban a tulajdonosa bizonyította, hogy egy adott szintnek megfelelő hegesztéstechnológiai ismerettel rendelkezik. A diploma elnyerése, mint egy végzettség érvénye egy életre szól. Ez semmiféle garanciát nem jelent arra, hogy a minősített ezt a tudását alkalmazta vagy naprakészen tartotta-e?

Az IIW/EWF diploma egy adott pillanathoz köthető tudást igazol függetlenül attól, hogy a valaki a diplomát átmeneti rendelkezés, iskola rendszerű képzés vagy "alternatív" úton szerezte-e?

1.2. Tanúsítási rendszer

A személyzettanúsítás három pillérre épül:

 1. annak tanúsítására, hogy a jelölt egy adott pillanatban képes igazolni a megfelelő hegesztéstechnológiai tudását. A tudással kapcsolatos követelményeket az IIW/EWF minősítés jelenti.
 2. arra, hogy a jelölt megelégedésre dolgozik a tanúsításának megfelelő szintû, hegesztéssei kapcsolatos munkakörben kellő gyakorlatot szerezve a tanúsítást megelőző három évből két évet tekintve.
 3. annak igazolására, hogy a jelölt igazolja, hogy végzettségének megfelelő bázison fenntartotta és fejlesztette a hegesztéstechnológiával kapcsolatos ismereteit.

 

2.1. Hegesztési szaktudás

Az IIW tanúsításhoz szükséges kötelező megfelelő végzettség a következő:

   
Tanúsítás elnevezése
Hegesztést megkívánt végzettség
Tanúsított Nemzetközi Hegesztőmérnök Nemzetközi Hegesztőmérnök
Tanúsított Nemzetközi Hegesztőtechnológus Nemzetközi Hegesztőtechnológus
Tanúsított Nemzetközi Hegesztő Specialista Nemzetközi Hegesztő Specialista
Tanúsított Nemzetközi Kiemelt Hegesztő Nemzetközi Kiemelt Hegesztő
   

2.2. Gyakorlat és képességek

Az előzőekben leírt, megkövetelt műszaki végzettségen és hegesztési szaktudáson túl elvárás a jelölttel szemben, hogy mutassa be a megfelelő gyakorlottságát és jelenlegi szaktudását. Ehhez a jelölt igazolja, hogy:

 1. a tanúsításának megfelelő szintű, hegesztéssel kapcsolatos munkakörben a tanúsítást megelőző három évből két évet dolgozott, igazolva a hegesztési technológia sikeres alkalmazását.
 2. a jelölt kötelessége, hogy egy megfelelő beszámolót készítsen a munkaköréről és a tevékenységéről a Vizsgáló Bizottságnak benyújtott jelentkezésében. A beszámoló az ISO 14731 szabványnak megfelelő szinten az 1. melléklet szerinti formában és kulcsszavakkal az adott tárgykörökben készüljön a gyakorlata igazolásához.

 

2.3. A szaktudás fenntartása és fejlesztése

A jelölteknek és a már tanúsított személyeknek igazolniuk kell, hogy fenntartják és továbbfejlesztik a munkájukkal kapcsolatos tudásukat. A tanúsítás fontos jellemzője a továbbképzés, mert a személy munkavégző képessége függ attól a tudásszinttől, amellyel a munkáját végzi. A műszaki fejlődés nem áll meg, ezért a hegesztő szakszemélyzetnek a műszaki tudásbázisát folyamatosan fejleszteni és elmélyíteni kell szakmai életútjuk teljes időtartama során annak érdekében, hogy a szakmai hozzáértésük fennmaradhasson.

Annak érdekében, hogy a jelöltek és a már tanúsított személyek ezeket a követelményeket ki tudják elégíteni, világos értékelési rendszert kell kidolgozni, amelyre példát a 2. melléklet ad. A megfelelő tevékenységnek értelemszerűen részei kell, hogy legyenek például a képzések, szemináriumok, konferenciák, egyesületi munka stb.

 

3. Jelentkezés a tanúsításra

Amikor jelölt úgy gondolja, hogy megfelel a korábban felsorolt, a tanúsításhoz szükséges valamennyi követelménynek, vagyis a végzettség, a hegesztési szaktudás, a gyakorlat és a továbbképzés, akkor egy Jelentkezési Lapot (lásd 1. melléklet) ki kell tölteni és be kell nyújtani. Ezen a formanyomtatványon meg kell adni a megfelelõ végzettséggel (leginkább Nemzetközi Hegesztõmérnök) rendelkezõ személy nevét, aki felkérhetõ arra, hogy véleményt mondjon a kívánt szintû tanúsítvány vonatkozásában. A jelölt munkáltatójának vagy egyéni vállalkozó esetében valamelyik jelenlegi megrendelõjének az ellenjegyzése is szükséges.

A jelölteknek alá kell írnia egy nyilatkozatot, amely megfelel a "Tanúsított személyek szakmai életút szabályai" rendszerének.

 

4. Tanúsítás

4.1. Ellenorzés és a tanúsítás odaítélése

A tanúsítás iránti kérelmek értékeléséhez az ANB Igazgatótanácsa egy szakértõi testületet hoz létre. Az egyes kérelmek elbírálását az ANB elnöke által a szakértõi testület tagjai közül kijelölt, 3 fõs kellõ szakértelemmel rendelkezõ és független Értékelõ Bizottság végzi. Az Értékelõ Bizottság az ANB-nek tartozik felelõsséggel.

Az Értékelõ Bizottságnak lehetõsége van a jelöltet egy személyes meghallgatásra behívni.

Csak a sikeres ellenõrzésen átesett jelölteket lehet elõterjeszteni az ANB Igazgatótanácsának a döntésre. Az ANB ügyvezetõ igazgatójának jegyzõkönyveznie kell az Igazgatótanács döntését és tájékoztatnia kell a jelöltet a döntésrõl. Abban az esetben, ha a döntés pozitív az ANB ügyvezetõ igazgatójának ki kell adnia és el kell juttatnia a jelölthöz a Tanúsítványt.

A tanúsítás és a tanúsítvány odaítélésérõl az Értékelõ Bizottság jelentését követõen az ANB Vezetõ Testületének a soron következõ ülésén döntenie kell.

4.2. A tanúsítvány érvényessége és megújítása

A tanúsítvány a tanúsítást meghozó döntéstõl kezdõdõen három évig érvényes, a megújítás esetén a meghosszabbítási folyamatnak követnie kell a meg újítást, majd a tanúsított státusz meghosszabbítását.

A háromévenkénti megújításkor a tanúsítottnak kell jelentkezésével kezdeményeznie a tanúsításának megújítását a forma nyomtatványon. Ennek tartalmaznia kell a tanúsított megelõzõ három évben végzett tevékenységét, a szakmai gyakorlatát és a mûszaki gyakorlatban bekövetkezõ változások naprakész követését.

Annak érdekében, hogy a már tanúsított személyek a megújítással kapcsolatos követelményeket ki tudják elégíteni, az is szükséges, hogy a tanúsított megbízhatóan igazolja a megelõzõ három évben a hegesztéstechnológiával a tanúsítás szintjének megfelelõen való viszonyát.

 

5. Az ANB kötelezettségei az IIW tanúsítási rendszerhez való csatlakozáshoz

 1. Az ANB Minõségügyi Kézikönyvének részletes információkat kell tartalmaznia az elsõ ellenõrzésrõl és a már tanúsított személy felülvizsgálatáról.
 2. Az ANB-nek listát kell vezetnie a tanúsított személyekrõl és a Listát nyilvánosságra kell hoznia.
 3. Az ANB-nek írásban rögzített, nyilvánosan hozzáférhetõ tanúsítási eljárást kell fenntartania.
 4. Az ANB-nek megfelelõen ellenõriznie kell a tanúsítási gyakorlat szakszerûségét. A tanúsítási rendszerre való helytelen hivatkozások vagy a tanúsítás félrevezetõ alkalmazása a reklámokban, ismertetõkben elkerülhetõ a megfelelõ eljárásokkal.
 5. Az ANB-nek a tanúsítottak valamennyi panaszáról, amely a tanúsítás szakszerûségét kifogásolja, feljegyzést kell készítenie.
 6. Az ANB-nek írásban rögzített eljárást kell kidolgoznia & tanúsítások visszavonásáról és törlésérõl valamint a tanúsított személy fellebbezésérõl.
 7. A magyar ANB csak azoknak a személyeknek adhat ki tanúsítványt, akiknek a munkahelye Magyarországon van, vagy akinek a diplomáját a magyar ANB bocsátotta ki.
 8. Amikor a magyar ANB kibocsát egy megfelelõ, de más ANB által kibocsátott IIW diplomával rendelkezõ személynek tanúsítványt, akkor elõször az ANB ellenõrizze le a diplomát kibocsátó ANB-nél, hogy van-e bármilyen akadálya az adott személy tanúsításának.

 

FORMANYOMTATVÁNYOK

Tanúsítási kérelem (MEU11_FSZF01.doc)

Továbbképzési értékelési rendszere (MEU11_FSZF02.doc)

Személyi nyilvántartó lap (MEU11_FSZF03.doc)

Megújítási kérelem (3 évente) (MEU11_FSZF04.doc)

Kérelmezési lap (Kreditpont gyûjtés céljából) (MEU11_FSZF06.doc)

Értékelõ lap (MEU11_FSZF07)

Tanúsítvány átadást-átvételt igazoló lap (MEU11_FSZF08)

Tanúsítottak listája