3/98 IKIM rendelet

Közérdekû információk az
a 3/98. IKIM rendelet tanúsításáról
(Egyes hegesztett szerkezetek gyártását végzõ szervezetek alkalmasságának tanúsítása)
(hozzáférhetõ az MHtE www.mhte.hu honlapján, a minõsítést szervezõnél és az MHtE titkárságán)
Jelen eljárási utasítás szabályozza a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés (MHtE) az egyes hegesztett szerkezetek gyártását végzõ gazdálkodó szervezetek alkalmasságának tanúsítási folyamatát. A tanúsítás eredményes lefolytatása után az MHtE vizsgálati jelentést és tanúsítványt ad ki.
Az MHtE nem vizsgálja, hogy a gazdálkodó szervezet a vizsgálati jelentést és a tanúsítványt az illetékes hatósághoz a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalhoz benyújtja e, de az éves felülvizsgálatok során vizsgálja, hogy a feltételek továbbra is fennállnak-e a gazdálkodó szervezetnél.
Jelen szabályozott tevékenységet az MHtE kijelölési eljárást követõen végzi a 321/2012 (XII.27.) kormányrendelet alapján a 3/1998 (I.12.) IKIM rendelet követelményeinek megfelelõség tanúsítására gazdálkodó szervezeteknél.

A Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés igazgatója adja ki a megbízásokat és írja alá a tanúsításokat.
A vizsgálati feladatokkal megbízott személyeknek a 321/2010 (XII.27.) korm rendelet 1. melléklete szerinti képzettségi és jártassági követelményeknek kell megfelelniük azaz:

  • mûszaki egyetemi (főiskolai) diplomával;
  • hegesztés szakirányú végzettséggel lehetõleg okleveles hegesztõ szakmérnök vagy IWE/EWE végzettséggel;
  • legalább 5 éves gyakorlattal.

A vizsgálatokba bevonható nemzetközi hegesztés szakirányú diplomával rendelkezõ szakértõ is, ha a megrendelõ kéri a vizsgálatokba való bevonását ilyen végzettségû szakembernek vagy ha az MHtE igazgatója ezt elrendeli.
Az MHtE operatív minõsítést szervezõje végzi az MHtE adminisztratív és szervezési tevékenységét.

A vizsgálatokat végzõ személy vizsgálati jelentését ellenõrzéssel megbízott személy végzi, akinek a végzettsége és jártassága megfelel a vizsgálatokat végzõk végzettségi és jártassági követelményeinek.
A gazdálkodó szervezet amennyiben elfogadja az MHtE árajánlatát szerzõdést köt az MHtE-vel, mint tanúsító szervezettel. A tanúsítási tevékenység összehangolt tevékenység az MSZ EN ISO 3834 illetve az MSZ EN ISO 9001 követelményeinek tanúsításával. Nem jellemzõ az a tevékenység, hogy a gazdálkodó szervezet csak a 3/98 IKIM rendelet követelményeinek tanúsítására kér árajánlatot. Jellemzõ, hogy mindhárom terület tanúsítására tehát a 3/98 IKIM rendelet, MSZ EN ISO 3834, ill. MSZ EN ISO 9001 tanúsítására is. Ennek megfelelõen az MHtE külön kézikönyvei és eljárásai szerint végzi az utóbbi két terület tanúsítását kombinálva a 3/98 IKIM rendelet kiegészítõ követelményeivel.

A szerzodést követõen az MHtE igazgatója által megbízott vizsgáló végzi az ellenõrzést, aki a minõsítést szervezõ által bekért dokumentumokat, különös tekintettel az Üzemleírást áttanulmányozza, egyben fel van hatalmazva, hogy más harmadik fél által tanúsított irányítási rendszereket, WPQR-eket hegesztõi minõsítéseket értelemszerûen elfogadjon vagy elutasítson.
A dokumentumok elfogadás után szervezhetõ meg a helyszíni bejárás.
A helyszíni audit során a vizsgáló vagy vizsgálók kérdésjegyzék alapján ellenõrzik a követelmények teljesülését. A vizsgálónak az MSZ EN ISO 3834-2 vagy -3 illetve az MSZ EN ISO 9001 teljesítése mellett a rendelet 2. számú mellékletében elõírt többletkövetelmények teljesülését is vizsgálnia kell.

Amennyiben eltérést tár fel a vizsgáló, nemmegfelelõségi jegyzõkönyvet vesz fel, melyre a gazdálkodó szervezetnek helyesbítõ és megelõzõ tevékenységet kell végeznie.

A vizsgáló a vizsgálati jelentését a helyesbítések elfogadása esetén állítja ki.
A vizsgálati jelentést az igazgató által megbízott ellenõr végzi.
A vizsgálati jelentés jelölés: VJ sorszám/folyó év.
A vizsgálati jelentés érvényessége a vizsgálati jelentés kiállításától, aláírásától számított 3 év.

A vizsgáló a vizsgálati jelentéshez csatolja a WPQR összesítõt, az üzemleírást, az MSZ EN ISO 3834, illetve MSZ EN ISO 9001 teljesülésének bizonyítékait és leadja a minõsítést szervezõnek, aki elkészíti a tanúsítvány tervezetét, amit az MHtE igazgatóhelyettese ellenõriz le.

A kész tanúsítvány érvényessége a tanúsítás dátumától számított 3 év mínusz 1 nap. A tanúsítvány mellékleteként a Vizsgálati jelentést a WPQR összesítõt, illetve ha van az MSZ EN ISO 3834, illetve az MSZ EN ISO 9001 érvényes tanúsítványokat. kell elkészíteni.

A tanúsítványok számozása: T sorszám/folyó év.

A tanúsító szervezet éves felülvizsgálatokat hajt végre, ha az MHtE által kiadott EN ISO 3834 szerinti tanúsítással is rendelkezik a gazdálkodó szervezet, ahol a feltételek folytonosságának megléte kerül ellenõrzésre.

A MHtE felelõs azért, hogy munkatársai bizalmasan kezeljenek minden információt, melyrõl a tanúsítási tevékenység során tudomást szereznek. A MHtE munkavállalóinak ezen kotelezettségét a dolgozók munkaköri leírása, továbbá a bizalmas ügykezelés rendjére vonatkozó szabályozások érvényesek.

A minõsítést szervezõ nyomtatott formában tárolja nyomtatott dokumentumokat és azokat zárt helységben tárolja.

A dossziékban tárolt dokumentumokat öt évig tárolja az MHtE amennyiben az érvényességi idõn belül a gazdálkodó szervezet a tanúsítványát nem hosszabbítja meg.

A tanúsítási folyamat során a megbízó részérõl érkezett panaszokat az MHtE igazgatója kivizsgálja, és szükség esetén új munkatársa(ka)t jelöl ki a tanúsítás lefolytatására.

A megbízóval kapcsolatos bejelentések kivizsgálását a MHtE minõségügyi vezetõje, illetve az MHtE igazgatója végzi. Ha a kivizsgálás a reklamáció jogosságát állapítja meg, és a megbízó annak okát nem tudja elhárítani, akkor az üzletág a kiadott tanúsítványt visszavonja.

A reklamáció tényérõl és a kivizsgálás eredményérol az MHtE hivatalosan értesíti az illetékes szakhatóságokat (pl.: Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, Piacfelügyeleti és Mûszaki Felügyeleti Hatóság).