MSZ EN ISO 3834

Információs lap
valamely gyártó, szerelő, karbantartó szervezet/ügyfél
hegesztési folyamatának MSZ EN ISO 3834 szerinti tanúsítására

Jelen tájékoztató azoknak a szervezeteknek/ügyfeleknek készült, amelyek gyártók, szerelők vagy karbantartók és tevékenységi területük a fémek hegesztésével, esetleg rokontechnológiákkal kapcsolatos, mint pl. a por szórás, a keményforrasztás, a termikus vágások.
A tanúsítási folyamat a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) akkreditációja alapján történik és az MSZ EN ISO 3834 az ügyfél által igényelt szint tanúsítását célozza meg.
Az ügyfél felkészülése során az értékelőink kiképzése során figyelembe kell venni az Európai Hegesztési Szövetség és a Nemzetközi Hegesztési Intézet előírásait, ajánlásait, mert az MHtE tagja és Magyarország képviselője az Európai Hegesztési Szövetségnek és a Nemzetközi Hegesztési Intézet kapcsolódó szervezetének is.

Érdeklődés esetén a www.mhte.hu honlapról az EWF és IIW logójára kattintással bővebb szakmai információkhoz juthat az olvasó. A gyártók felkészültségük megfelelőségét az MSZ EN ISO 3834 megfelelő szintjéhez kapcsolódó tanúsítvánnyal ismeri el az MHtE.


Ismertető az MHtE tanúsítási eljárásrendről
Az ügyfél és az MHtE folyamattanúsító szervezete közötti kommunikáció adatai:
A folyamattanúsító szervezet címe: 1149 Budapest, Mogyoródi út 32. (T.: 361/769-0056, e-mail: titkarsag@mhte.hu)
A tanúsítási szervezet neve: Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés folyamattanúsító szervezet
Az MHtE vezetője:: Gayer Béla igazgató (3670/4002771).
Az igazgató helyettese: Biró László (3670/4002772).
Tanúsítást szervező: Laurencsikné Benedek Júlia (3670/4002767).
Faxszáma: (36-1)769-2720

Pártatlansági nyilatkozat

Magatartási és etikai viselkedési szabályok
A tanúsított ügyfél a tanúsítványában foglaltak szerint dolgozik, attól nem tér el és tudomásul veszi, hogy a Tanúsítvány szabálytalan felhasználása esetén azt a kiadó szervezet visszavonja, egyidőben a tanúsítványt visszaszolgáltatja. Ezt a tényt tanúsító szervezet nyilvánosságra hozza.
A tanúsított ügyfél nem használja a tanúsítványát olyan módon, mely az MHtE-t rossz hírbe hozná, és nem tesz olyan nyilatkozatot, melyet az MHtE félrevezetőnek, vagy illemtelennek tekinthet.

 

A tevékenységet minőségirányítási kézikönyv (MK VII) és eljárási utasítás (MEU 21) írják le, melyek megtekinthetők a tanúsítást szervezőnél.
A tanúsítási eljárási folyamatban alkalmazott dokumentumokat a tanúsítást szervezőnél vagy az MHtE titkárságán lehet beszerezni, de kérésre faxon vagy postán is megküldjük.

Célszerűen betartandó főbb lépések:

a) A szervezet jelzi szándékát szóban vagy írásban a megadott címeken.
b) A tanúsítási szervezet megküldi az „előzetes tájékoztató kérdőívet”, melyet kitöltve vissza kell küldeni a tanúsító szervezetnek.
c) Egyidőben jelen információs lapot is kézhez kapja a szervezet képviselője.
d) Ajánlat (ha a kérdőív visszaérkezik).
e) Árajánlat elfogadása esetén a szervezet megrendeli a tanúsítási eljárás lefolytatását a tanúsítási szervezetnél.
f) A tanúsítási szervezet szerződéstervezetet küld a szervezetnek.
g) A szerződés aláírása után a szervezet a következő dokumentumokat kapja meg:

 • kérdésjegyzéket, melyet az adott szervezetnek megfelelő szabvány figyelembevételével (MSZ EN ISO 3834-2, -3) ki kell tölteni és vissza kell küldeni,
 • 2 értékelő nevet, melyet az ügyfélnek értékelni kell és meg kell adni annak a nevét, akit nem fogad el értékelőnek (vagy akit elfogad a javasoltak közül).

h) Az elfogadott értékelőt az igazgató megbízza, illetve megbízza a feladattal és megbízólevéllel látja el.
i) Az értékelő értékeli a szervezet minőségirányítási kézikönyvét (ha van) és eljárását (munkavégzésért tett intézkedéseit, dokumentumait, majd megállapításait írásban megküldi az ügyfélnek. Egyidejűleg értékelési tervet készít, mely a helyszíni értékelés időbeli beosztását megtervezve javasolja az ügyfél képviselőjének a résztvevők megjelenését is.
 j) Az értékelési folyamat kérdés-felelet módon történik. A értékelő kérdéseket tesz fel, a gyártói képviselők bizonyítják, hogy szervezetük megfelel az MSZ EN ISO 3834 követelményeinek.
k) Az értékelő eltéréseket és helyesbítő intézkedéseket vesz fel, melyet az ügyfél képviselője észrevételeivel láthat el és aláírásával hitelesít.
 l) Az értékelő jelentést készít, melyben javaslatot tesz a tanúsítvány elutasítására vagy kiadására.
m) A tanúsítványok érvényességi ideje 5 év, melyn érvényesség feltétele az éves felülvizsgálat. A megújító audit eljárás u.az, mint az első tanúsító audité.
 n) Azok a gyártók, akik úgy ítélik, hogy az értékelés során, méltánytalan módon bántak velük, jogukban áll panasszal élni vagy fellebbezni.

A panaszokat, illetve a fellebbezéseket az MHtE a következőkben leírtak szerint szabályozta:

 • Fellebbezések a tanúsításra vonatkozó döntések ellen.
 • A tanúsító testület a tanúsításra vonatkozó döntések elleni fellebbezéseket átveszi, kiértékeli és a kapcsolatos döntéseket meghozza.
 • A fellebbezés kezelésével kapcsolatos összes döntésért a tanúsító testület a felelős.

A tanúsító testület biztosítja, hogy:

 • minden fellebbezéssel konstruktív-, pártatlan módon és kellő időben foglalkozzanak,
 • a fellebbezés benyújtása, kivizsgálása és a vonatkozó döntés ne eredményezzen diszkriminatív lépést a fellebbező féllel szemben,
 • a fellebbezés kezelésének eljárása nyilvánosan elérhető legyen.

A fellebbezést írásban kell benyújtani személyesen, vagy tértivevénnyel postai úton a személyek tanúsítását végző testülethez, a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés, 1149 Budapest, Mogyoródi út 32 címre. A személyesen benyújtott fellebbezés esetén a titkárság dokumentáltan igazolja a fellebbezés átvételét a benyújtónak. A levélen beérkező fellebbezést a titkárság iktatja, tértivevény hiányában, azonnali válaszlevélben igazolja vissza a beérkezést. A fellebbezésen szerepelnie kell a fellebbezést benyújtó személy olvasható nevének, aláírásának, érintettségének, levelezési címének és elérhetőségének. A tanúsító testület felső vezetése a fellebbezés érintettségét a beérkezést követő 5 munkanapon belül vizsgálja és a vizsgálat alapján dönt a fellebbezés kivizsgálásának jóváhagyásáról, elutasításáról, illetve szükség szerint pótlólagos információk bekéréséről. A vizsgálat eredményéről a tanúsító testület az igazgató által aláírt írásos dokumentumban értesíti a fellebbező felet. A fellebbezés kivizsgálásának jóváhagyása esetén a felső vezetés 3 fős „ad hoc” Fellebbezési Bizottságot jelöl ki a fellebbezésben közöltek elbírálására. A tanúsító testület biztosítja, hogy a fellebbezés kezelésében résztvevő döntéshozó személyek függetlenek legyenek a fellebbezett döntést hozó személyektől és ne legyenek érdekeltek az adott fellebbezéssel kapcsolatos döntés eredményében. A kivizsgálás során Fellebbezési Bizottság tételesen ellenőrzi a tanúsítási döntés meghozatalának feltételeit, körülményeit és megalapozottságát. Szükség szerint kommunikál az érintett személyekkel. A Fellebbezési Bizottság a kivizsgálás megállapításairól és eredményéről jegyzőkönyvet vesz fel, melyet átad az igazgatónak. A tanúsító testület a fellebbezés jóváhagyását követően 30 napon belül hivatalosan lezárja. Amennyiben a kivizsgálás során új információk merülnek fel, a felső vezetés azonnal intézkedik az információk tartalmának megfelelően. Ilyen esetekben a lezárási határidő módosulhat. A fellebbezéssel kapcsolatos fejleményekről és a végeredményről az igazgató tájékoztatja a fellebbező felet. A tanúsító testület a fellebbezési eljárás hivatalos lezárásáról az igazgató által aláírt tértivevényes írásos értesítést küld a fellebbező fél részére. A tanúsító testület minden fellebbezést regisztrál és a kapcsolódó dokumentumokat gyűjti. Ezen dokumentumok rendelkezésre állnak a későbbi hasonló fellebbezések kivizsgálásához. A tanúsító testület felső vezetése a fellebbezés lezárását követően a fellebbezés kezelésével kapcsolatos információkat, megállapításokat feldolgozza, és szükség esetén meghatározza a kapcsolódó helyesbítő- és megelőző intézkedéseket.
A fellebbezés kezelésével kapcsolatos információk a tanúsító testület információs lapján nyilvánosan elérhetőek.

Panaszok

A tanúsító testület a tanúsítási tevékenységekkel kapcsolatos panaszokat átveszi, kiértékeli és a velük kapcsolatos döntéseket meghozza.
A tanúsító testület biztosítja, hogy:

 • minden panasszal konstruktívan, részrehajlás nélkül és kellő időben foglalkozzanak,
 • a felek tisztességes és egyenlő kezelését,
 • a panasz kezelésének eljárása nyilvánosan elérhető legyen.

A tanúsító testület, írásban benyújtott, olvasható névvel és aláírással ellátott panaszt fogad be.
A személyesen benyújtott panasz esetén a titkárság dokumentáltan igazolja a panasz átvételét a benyújtónak. A levélen beérkező panaszt a titkárság iktatja, azonnali válaszlevélben igazolja vissza a beérkezést. A panasz átvételekor a tanúsító testület felső vezetése lehető legrövidebb időn belül dönt arról, hogy a panasz olyan tanúsítási tevékenységekre vonatkozik-e, amelyekért a tanúsító testület a felelős. A döntéshez szükséges minden információ összegyűjtéséért és ellenőrzéséért az igazgató helyettese a felelős.
A megerősítő, illetve elutasító döntésről az igazgató helyettese által aláírt írásos dokumentumban értesíti a tanúsító testület a panaszos felet. A panasz jóváhagyása esetén a panasz kezelését az igazgató helyettese tervezi meg és felügyeli annak végrehajtását.
A panaszos féllel közlendő döntés meghozatalába vagy felülvizsgálatába és jóváhagyásába az igazgató helyettese olyan személyeket von be, akik korábban nem voltak kapcsolatban a panasz tárgyával. A panaszok kivizsgálási folyamatának, nyomon követésének dokumentáltságáért az igazgató helyettese a felelős. Egy tanúsított személlyel kapcsolatos panaszt a tanúsító testületnek az egyértelmű bizonyítottságot követően azonnal közölni kell.
A tanúsító testület a panasz megerősítését követően annak kezelését 30 napon belül lezárja. A tanúsító testület a panaszkezelési eljárás hivatalos lezárásáról az igazgató helyettese által aláírt írásos értesítést küld a panaszos fél részére. Amennyiben a panaszos fél a panaszkezelés végeredményét nem fogadja el ismételt panasszal élhet, indokolva a panaszkezelés végeredményének elutasítását. Az ismételt panasz kivizsgálásába a tanúsító testület a panasz jellegének megfelelő Rendszer Bizottságot von be. Az ismételt panasz kivizsgálásának lezárását a tanúsító testület a maga részéről véglegesnek tekinti. A panasz kezelésével kapcsolatos fejleményekről és a kezelés végeredményről az igazgató helyettese tájékoztatja a panaszos felet.

A tanúsító testület minden panaszt regisztrál és a panaszos félre és a panasz tárgyára vonatkozó dokumentumokat gyűjti. Ezen dokumentumokra a titoktartási követelményeket kell alkalmazni. A tanúsító testület felső vezetése a panasz kezelésének lezárását követően a panasszal kapcsolatos információkat feldolgozza, és szükség esetén meghatározza a kapcsolódó helyesbítő- és megelőző intézkedéseket. A panasz kezelésével kapcsolatos információk a tanúsító testület információs lapján nyilvánosan elérhetőek.

Az MHtE tájékoztatási kötelezettsége:
Egy adott tanúsított szervezet érvényes tanúsításáról információt vagy megerősítést kaphat az információt kérő, ha dokumentáltan (levél, e-mail) kérelemben rögzíti az adott tanúsítás adatait és a kérelem tárgyát, okát.
A kérelmet az MHtE címére (Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés 1149 Budapest, Mogyoródi út 32., Gayer Béla igazgató részére  titkarsag@mhte.hu ) kell benyújtani.
Az MHtE tanúsítási eljárásával kapcsolatos változásokról vagy honlapján, vagy "Hegesztéschnika" folyóiratában vagy levélben tájékoztatja ügyfeleit.


 

Letölthetõ dokumentumok
ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS (ea-07)
MEGRENDELÉS (ea-09)
KÉRDÉSGYŰJTEMÉNY (3834-2-vel kapcsolatos kérdőív) (ea-10a)
KÉRDÉSGYŰJTEMÉNY (3834-3-al kapcsolatos kérdőív) (ea-10b)
PANASZ/FELLEBBEZÉS BEJELENTÉS (ea-25)


 

További információk és tanúsításra jelentkezés Laurencsikné Benedek Júliánál.